Skip og maritim

Maritim næring står for 10 prosent av verdiskapningen i Norge, og regjeringen har det som satsningsområde. Målet er å være verdensledende på forskning, kompetanseutvikling og nyskaping.

Tilbake til alle bransjer


De maritime næringene sysselsetter et betydelig antall mennesker i Norge, og er en viktig arena for opplæring og verdiskapning. I 2013 arbeidet om lag 100 000 ansatte i næringen som hadde en samlet verdiskapning på omtrent 125 milliarder kroner årlig. Samlet utgjør verdiskapningen innen maritim næring om lag 10 prosent av totalen i Norge. I 2010 besto den norske flåten av nærmere 1 500 skip, hvorav en tredjedel var registrert under norsk flagg.

Maritim næring omfatter en rekke ulike typer virksomheter, disse kan grovt kategoriseres i fire segmenter:

  • Rederier som eier og opererer skip og andre flytende enheter
  • Verft som bygger, reparerer og modifiserer flytende innretninger
  • Maritime tjenester som består av alt fra designere til advokater, forsikringsfolk og installatører av teknisk utstyr
  • Utstyrsprodusenter som lager alt som trengs om bord på skip, fra høyteknologisk utstyr til mer praktisk utstyr som kabler, rør og maling

(Kilde: Fafo-rapport 2013:28 )

Bransjeteam

Våre team har inngående tverrfaglig kompetanse om de juridiske og tekniske IP-utfordringene i din bransje.

Kontaktpersoner

Stoltenberg II-regjeringen uttalte i Soria Moria-erklæringen i 2008 at maritime næringer skal være et satsingsområde i regjeringens næringspolitikk. Det ble blant annet slått fast at Norge skal være en verdensledende nasjon innen maritim forskning, kompetanseutvikling og nyskaping.

«De norske maritime næringene konkurrerer først og fremst på kvalitet og kompetanse. For å hevde seg i en stadig tiltagende internasjonal konkurranse, må norske bedrifter evne å utvikle stadig nye produkter og tjenester. Derfor legger regjeringen vekt på å øke forsknings- og innovasjonsinnsatsen i de maritime næringene.»

(Kilde: Regjeringen.no).

Satsing på maritim industri er et satsingsområde også for Solberg-regjeringen. På Verftskonferansen i Ålesund i november 2013 sa statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Eirik Laie Solberg, at

«Regjeringen vil […] legge til rette for en konkurransedyktig maritim næring. Blant annet innen maritim utdanning er det behov for nye grep».

Strategisk perspektiv på skip og maritim næring

En økende satsing på innovasjon i maritim bransje vil resultere i et økende behov for beskyttelse av immaterielle rettigheter (Intellectual Property Rights, IPR). Allerede ved utformingen av en bedrifts forretningsstrategi, bør en legge til rette for at strategien også gir en detaljert plan for håndtering av immaterielle rettigheter. Forut for utforming av en IPR-strategi, er det viktig at bedriften skaffer seg oversikt over sitt fulle IP-potensial.

De fleste kjenner til muligheten til å beskytte sine tekniske ideer og merkenavn ved å søke om patent og registrere varemerke hos nasjonale myndigheter. Patent- og varemerke ligger innunder begrepet immateriell eiendom, og gir beskyttelse for henholdsvis teknisk relaterte oppfinnelser, merkenavn, produktdesign, domenenavn, copyright eller opphavsrett, planteforedlerrett, geografisk indikasjon, og bruksmønster – og representerer andre former for immateriell eiendom.

Les mer om strategisk tilnærming til IP

Etablering av rettigheter

Patent er en tidsbegrenset og territorial rettighet som hindrer andre i å utnytte en oppfinnelse til kommersielle formål. Et eksempel på en nisje innen maritim teknologi der bruk av patent som strategisk virkemiddel har vært sterkt økende de siste fem årene, er innovasjon rundt bruken av elektriske drevne fremdriftssystemer i fartøy.

Les mer: Blogg: Elektrisk fremdrift

Dersom man gjennomfører lignende analyse i andre tekniske felt innen den maritime bransjen, vil man finne samme trend; flere og flere aktører velger å beskytte sine ideer. Vi ser ingen tegn på at denne utviklingen vil stoppe de neste årene, særlig hvis land som Kina fortsetter å ha høyt fokus på registrering av sine immaterielle rettigheter. Patentering er altså en realitet som hver enkelt aktør innen maritim bransje må forholde seg til.

For patenthaver gir utestengning av konkurrenter fra markedet opplagte fordeler. Det er imidlertid viktig å få frem at en tidsbegrenset enerett gir viktige fordeler også i et samfunnsperspektiv. For eksempel bidrar den til at industrien tør å utvikle nye produkter og prosesser. En omfattende satsing på forskning og utvikling kan være kostbart og risikofylt for en bedrift, særlig i de bransjer der introdusering av ny teknologi fordrer høye etableringskostnader.

Ved å gi oppfinneren eller bedriften anledning til å utestenge andre fra all kommersiell aktivitet på viktige områder, kan nødvendig handlingsrom sikres og sørge for «trygg» etablering i markedet. En annen viktig fordel ved patentering er at industrien sikrer tilgang på ny teknologisk kunnskap. 18 måneder etter at en patentsøknad er innlevert, publiserer patentmyndighetene innholdet. Dermed står alle fritt til å benytte den nye teknologien til å utvikle videre forbedringer, noe som vil komme næringen til nytte.

Varemerke er et viktig kjennetegn i maritim næring

Onsagers har erfart at varemerker ofte blir utsatt for kopiering eller etterligning innenfor internasjonal maritim næring. Spesielt useriøse virksomheter står bak slik aktivitet fordi de drar fordeler av å snylte på seriøse bedrifters merkevare, funn og forskningsinvesteringer.

I situasjoner der man har mer komplekse verdikjeder med datterselskaper og underleverandører, kan det være legitimt å tillate bruk av eget varemerke. Når det er sagt, er det meget viktig å ha på plass formelt eierskap til varemerkeregistreringer i de landene man opererer i, og avtalemessig regulere forhold til bruk slik at det ikke opparbeides rettigheter hos tilknyttede selskaper og underleverandører. Onsagers er vant til å manøvrere i røff sjø med mange ulike konstellasjoner av tjenesteavtaler, lisenser og eventuelle håndhevelser.

Les mer om etablering av IP

IP-ledelse gir oversikt

Onsagers AS kan tilby tett samarbeid med bedrifter for å sikre at en god IP-strategi utformes og integreres i bedriftens forretningsstrategi.

For at din bedrift skal få oversikt over jungelen av immaterielle rettigheter som fins innen maritim teknologi, kan Onsagers tilby analyser som er skreddersydd bedriftens behov.

Det er ikke alltid enkelt å avsløre om en konkurrent begår inngrep i deres immaterielle rettigheter. En overvåkning av andres patenter og patentsøknader er derfor viktig.

Les mer om IP-ledelse

Kundeprat med Seaproof Solutions

Fra olje til fornybar med patentert kabelbeskyttelse

Les kundeprat
Onsagers_Kontakt@2x

Kan vi hjelpe deg videre?

Fyll ut informasjonen under, og en av våre eksperter vil kontakte deg.