Alminnelige forretningsvilkår

Onsagers alminnelige forretningsvilkår omhandler våre betingelser knyttet til oppdraget, konfidensialitet, interessekonflikter og behandling av klientopplysninger, oppbevaring av dokumenter, betingelser og priser, samt kommunikasjon.

Disse alminnelige forretningsvilkårene for Onsagers AS er basert på norsk lovgivning og lovgivning innen EU og EØS-området som rådgiver innen immaterielle rettigheter. Vilkårene erstatter i sin helhet tidligere versjoner av Forretningsvilkårene.

Forretningsvilkårene slik de til enhver tid foreligger er å anse som akseptert av kunden hver gang kunden legger inn ordre eller foretar handel med Onsagers.

Kort om Onsagers AS

Onsagers AS
Org.nr. 932 214 636
Munkedamsveien 35, NO-0250 Oslo, Norway
P.O.Box 1813 Vika, NO-0123 Oslo, Norway
Tel: +47 23 32 77 00
Office e-mail: post@onsagers.no

Alminnelige forretningsvilkår

Under finner du alminnelige forretningsvilkår som gjelder for alle tjenester som leveres av Onsagers AS.

Oppdraget

Disse alminnelige forretningsvilkår gjelder for alle tjenester som leveres av Onsagers AS.
Alle oppdrag bestilles skriftlig av klienten og gjelder som avtale når bekreftet av Onsagers.

Dersom klienten etter å ha gjennomgått disse vilkårene ønsker å trekke tilbake oppdraget, herunder dersom klienten ikke tiltrer de angitte vilkår, må klienten umiddelbart gi skriftlig tilbakemelding. Oppdraget vil da bli avbrutt og påløpt honorar og medgått tid frem til tilbakekall av oppdrag faktureres.

Dersom oppdraget skriftlig blir avtalt utvidet eller endret på et senere tidspunkt, vil det utvidede oppdrag bli utført uten ytterligere bekreftelse.

Vårt oppdrag som fullmektig i varemerke-, patent-, design eller andre immaterialrettslige saker er løpende. Etter at enerett ved registrering eller innsendelse av søknad er oppnådd, vil fullmektigforholdet omfatte varsel om fornyelser og andre henvendelser, herunder, men ikke begrenset til samtykkeforespørsler, tredjemannskrav, prosessvarsler og lignende.

Konfidensialitet

Onsagers tilbyr patentfaglig og juridisk rådgivning for nasjonale og internasjonale oppdragsgivere. Våre rådgivere er undergitt lovbestemt taushetsplikt og vil ikke videreformidle dokumenter eller informasjon av konfidensiell karakter som vi mottar fra klienten i forbindelse med oppdraget til tredjeparter uten klientens forutgående samtykke.

Klientens opplysninger

En forutsetning for forsvarlig gjennomføring av oppdraget er at klienten formidler alle relevante opplysninger og fremlegger all relevant dokumentasjon i forbindelse med oppdraget.

Klienten er ansvarlig for opplyse om navn- og adresseforandringer. All kommunikasjon fra Onsagers vil bli sendt til klientens sist oppgitte adresse. Onsagers påtar seg ikke ansvar for rettstap som følge av at Onsagers ikke mottar instruksjoner fra klient som følge av at klienten ikke har oppgitt korrekt adresse og kontaktopplysninger til Onsagers.

Priser

Våre priser og honorarer blir vanligvis fastsatt på grunnlag av en rekke faktorer, slik som den enkelte rådgivers erfaring og kompetanse i forhold til det aktuelle oppdraget, tidsbruk, sakens kompleksitet og tidspress. Vårt arbeid registreres og faktureres i enheter på 0,25 timer. Vi regulerer våre priser og timesatser pr. 1. mai hvert år.
Dersom vi gir et estimat på vårt oppdrag skal ikke dette betraktes som en beløpsbegrensning eller en fastprisavtale. Vi vil forsøke å informere klienten så snart som praktisk mulig ved vesentlige avvik fra slike estimater, men klienten vil være ansvarlig for vårt fulle honorar selv om det skulle overstige estimatet.

I tillegg til honorar og medgått tid vil vi belaste klienten for de utgifter vi pådrar oss i forbindelse med oppdraget for eksempel registreringsgebyrer og utgifter til databasesøk, budsending, reise, hotell eller oversettelse.

Vi fakturer normalt utført arbeid hver måned, uavhengig av om oppdraget er avsluttet eller ikke. Dersom det er ønskelig vil vi gi regelmessige oppdateringer om påløpt honorar.
Betalingsfrist er 20 dager fra fakturadato. Det vil påløpe forsinkelsesrenter etter den til enhver tid gjeldende sats etter lov om forsinkelsesrente for beløp som ikke betales ved forfall.

Vi forbeholder oss retten til å be om at klienten innbetaler forskudd i de tilfeller der vi anser det nødvendig.

Andre rådgivere

Vi kan i forbindelse med etablering av rettigheter i andre land eller på bakgrunn av annen instruks fra klienten engasjere rådgiver og fullmektiger i andre land. Et slik engasjement vil bli foretatt på vegne av klienten. Det er klienten selv som vil være ansvarlig for å betale slike rådgivere eller fullmektigers honorarer og utlegg. Vi vil ikke ha noe ansvar overfor klienten for tjenester eller råd gitt av slik rådgivere eller fullmektiger, selv om rådene er blitt kommunisert til klienten gjennom oss og selv om vi formelt er registrert som klienten til slike advokater og rådgivere.

Ansvarsbegrensning

Onsagers er ikke ansvarlig for indirekte tap eller følgeskader. Dersom oppdrag eller instruksjoner kommer senere enn den offisielle tidsfrist så er Onsagers ikke ansvarlig for eventuelt ansvar som følge av at den oppgitte tidsfrist ikke ble overholdt.
Onsagers ansvar for direkte tap er begrenset til NOK 5 mill pr. oppdrag.

Interessekonflikt

Vi kan være forhindret fra å påta oss et oppdrag dersom det foreligger en interessekonflikt i forholdet til en annen klient. Før vi påtar oss et oppdrag vil vi sjekke om det foreligger en interessekonflikt. Det er derfor viktig at dere før, og i løpet av oppdraget gir oss alle opplysninger som kan være av betydning for å avgjøre om det foreligger en interessekonflikt.

Kommunikasjon

Onsagers benytter seg av elektroniske kommunikasjonsmidler som f.eks e-post i kommunikasjon med klienter og tredjeparter. Det vil alltid være en viss sikkerhetsrisiko forbundet med elektronisk kommunikasjon, Vi bruker vanligvis ikke kryptert e-post med mindre vi blir særskilt bedt om det. Dersom dere har spesielle krav med hensyn til kommunikasjonsmåte bør dere opplyse om dette før oppdraget påbegynnes.

Oppbevaring av dokumenter

Vi oppbevarer vanligvis kopier av dokumenter vi har utarbeidet eller mottatt i forbindelse med et avsluttet oppdrag i en viss periode. Etter dette vil vi kunne destruere/slette dokumentene uten varsel til klienten. Dokumenter vil normalt bare bli oppbevart i elektronisk form.