Patent og teknologi

Patentbeskyttelse sikrer enerett til kommersiell utnyttelse av en konkret teknisk løsning. Dette gir en beskyttet plattform for bruk, videreutvikling og å skape verdier.

Kontakt oss om patent

Et patent er en registrert, håndhevbar enerett til kommersiell utnyttelse av en konkret teknisk løsning som løser en utfordring på en ny måte. Slik innovativ teknologi gir ofte smartere løsninger enn det som er på markedet i dag, og det vil derfor være viktig å vurdere om man bør patentbeskytte ideen.

Det er mulig å patentere deler av en teknologi eller prosess, eller sluttproduktet om dette er noe helt nytt. Les mer om hvordan patenter fungerer, hvorfor det er viktig å vurdere beskyttelse av tekniske løsninger og få tips som kan hjelpe deg på veien.

Skal du skaffe investor(er) kan en av våre IP-eksperter gi deg en vurdering for et tryggere og bedre utgangspunkt for investering i din virksomhet.

Det kan også være lurt å investere i bistand fra våre advokater til å utforme en samarbeidsavtale som kan brukes i tilfeller der man ønsker å trekke flere inn i prosjektet, eller der en tredjepart skal lage en prototype eller stå for produksjon.

Patenter - Alt du trenger å vite

Hvorfor søke patent?

Patentbeskyttelse er en av de sterkeste formene for eierskap til immaterielle rettigheter. Et patent øker konkurransekraften til bedriften på flere måter:

  • Et patent sikrer enerett til kommersiell utnyttelse av løsningen.
  • Eneretten øker konkurransefortrinnet, og gjør at bedriften kan selge eller lisensiere ut produktet eller løsningen.
  • Investorer får redusert risiko, og markedet får en forsikring om at andre ikke kan levere de samme løsningene uten tillatelse fra bedriften selv.
  • Et patent kan bidra til å forebygge potensielle konflikter, og brukes som bevis i en konflikt.
  • Tekniske løsninger blir konvertert til aktiva (patenter) som kan være gjenstand for transaksjoner, og selskapets ikke-fysiske verdier blir gjort synlige for mulige investorer.

Det koster å utvikle nye løsninger. Et patent beskytter investeringene du har gjort i utviklingen, og gjør at du kan dokumentere enerett til økonomisk utnyttelse av oppfinnelsen. Dette gir deg grunnlaget du trenger for å unngå at konkurrenter utnytter arbeidet du har gjort, og det gir deg utgangspunktet du trenger for å forhandle om finansering av utviklingskostnader og salgs- og lisensavtaler.

Les mer om IP-Strategi

Hvordan oppnå patentbeskyttelse?

For å oppnå patentbeskyttelse må du sende en søknad til Patentstyret. Søknaden må oppfylle strenge krav, både til hva søknaden skal inneholde og til tidsfrister som gjelder under behandlingen av søknaden.

Kundeprat med Brudeli Tech

Ingeniørkunst fra Hokksund solgt til Yamaha Motor

Les kundeprat

Hvorfor bruke patentrådgiver (IP-rådgiver)?

Det er anbefalt å få hjelp fra et patentbyrå (IP-selskap) når en teknisk løsning vurderes patentbeskyttet. Onsagers har patentadvokater og -rådgivere som kjenner til patentrett, og som kan veilede deg hele veien fra idé til patentert løsning. Ifølge Patentstyret er det kun én av ti som søker uten profesjonell hjelp som faktisk oppnår patentbeskyttelse. En årsak til dette er strenge krav til dokumentasjon av den tekniske løsningen. Patentstyret skriver videre at sannsynligheten for å oppnå patent er omtrent fem ganger høyere hvis du får hjelp av rådgivere og advokater med god kunnskap om immaterielle rettigheter. Våre patentrådgivere har spesialkompetanse innen en rekke bransjer, og hjelper deg gjerne i gang med prosessen.

Hvilke krav er det til en patentert løsning?

Den tekniske løsningen må være ny

For å få patent må løsningen være helt ny – ikke bare i Norge, men i hele verden. Patentrådgivere vil kunne bistå med å identifisere kilder som kan avsløre om en lik idé allerede finnes eller ikke.

Løsningen må skille seg ut

En patentbar løsning må ha oppfinnelseshøyde. Det vil si at løsningen skiller seg klart fra tidligere kjent teknikk på samme område.

Løsningen skal være mulig å gjenskape

Ideen må være en praktisk løsning på et problem, der selve løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er mulig å gjenskape. Det skal være mulig å både forstå og lage løsningen basert på informasjonen som er beskrevet i patentsøknaden. Det betyr også at det bare er tekniske løsninger som kan patentbeskyttes. Dersom ikke ideen din er av teknisk karakter, er det mulig å vurdere varemerkebeskyttelse eller designbeskyttelse.

Kundeprat med BioSort

iFarm kan revolusjonere oppdrettsnæringen i kampen mot lakselus

Les kundeprat

Hold ideen hemmelig før patentsøknad leveres

Du må aldri offentliggjøre ideen til den tekniske løsningen for tidlig, for eksempel i et foredrag eller en artikkel på nett. Å offentliggjøre en idé før du sender en patentsøknad kan faktisk hindre deg i å oppnå beskyttelse, fordi løsningen blir sett på som en kjent teknikk. Anbefalingen er å holde ideen hemmelig frem til du har fått den første uttalelsen fra Patentstyret. Det kan nemlig være mangler ved søknaden som gjør at du må sende inn en revidert versjon. Hvis du ønsker å vise løsningen din til interessenter som investorer før søknaden er sendt, er det viktig å få personene til å signere en taushetserklæring.


Kan ideen min patenteres?

Patentbeskyttelse er en stor og langsiktig investering. Før du går i gang, bør du ha tenkt gjennom hvilke fordeler et patent vil gi og om du har ressurser til og ambisjoner om å forvalte rettigheten. I tillegg er det selvsagt avgjørende at den tekniske løsningen innfrir de formelle kravene til patent.

Vi anbefaler at du starter med en patentbarhetsvurdering, som er vår profesjonelle vurdering av din tekniske løsning. Her vil du raskt og kostnadseffektivt få avklart om du bør gå videre og søke om patent, eller om du bør vurdere andre måter å beskytte dine immaterielle verdier på.

Kontakt oss om patent her

Onsagers trappetrinnsmodell

For å gjøre patentprosessen mest mulig kostnadseffektiv, har vi delt den inn i tre trinn:

PAtent-trappemodell@2x

1) Patentbarhetsvurdering

En profesjonell vurdering av om den tekniske løsningen innfrir de formelle kravene til patent.

2) Forundersøkelse

Søk etter kjent teknikk. Er den tekniske løsningen ny? Ikke bare i Norge, men i hele verden?

3) Patentsøknad

Vi sikrer at søknaden er tilpasset bedriften strategi og sørger for at kriterier og frister overholdes.

Får du tommel opp på de to første trinnene, er det sannsynlig at du har en teknisk løsning som kan patenteres, og vi vil trolig anbefale deg å gå videre til selve patentsøknaden. Men det er verdt å merke seg at det finnes tilfeller der andre metoder for beskyttelse er mer effektive og relevante. Dette er noe vi alltid vi diskutere med deg, i alle tre ledd av prosessen.

For å forstå hva som skal til for at din innovasjon beskyttes, vil det være en god idé å snakke med spesialister innen din bransje. Onsagers er delt inn i ulike bransjeteam med teknisk og juridisk kompetanse. Våre rådgivere forstår teknologien og hvordan den fungerer, og vil hele tiden utfordre deg på din strategi og ambisjoner for løsningen. Skulle det vise seg at patent ikke er riktig løsning for deg, kan det være at for eksempel varemerkebeskyttelse eller designbeskyttelse er veien å gå.

Kundeprat med Spermvital

Norsk forskning gir økt fruktbarhet og bedre lønnsomhet for melkebønder

Les kundeprat

Hvor lenge varer et patent?

Rettigheten til et patent gjelder fra den dagen patentsøknaden ble levert til Patentstyret. Et patent varer i opptil 20 år fra dagen du leverer inn søknaden. Hvert år må du betale en årsavgift, slik at patentet ikke opphører. Verdien av patentbeskyttelse av en teknisk løsning kan endre seg. Det er derfor viktig å gjennomføre jevnlige vurderinger om patentet skal opprettholdes eller ikke. Dette vil en patentrådgiver kunne hjelpe deg med.

For patenter som gjelder legemidler eller plantefarmasøytiske produkter kan det gis inntil fem års forlenget beskyttelsestid (supplerende beskyttelsessertifikat).

Patent på navn

Det er mange begreper å forholde seg til innen immaterialrett. Flere snakker om å «ta patent på et navn». Da er det ikke patentbeskyttelse, men varemerkeregistrering som gjelder. Å sikre eierskap til et kjennetegn, som et navn, kan kun gjøres gjennom en varemerkesøknad. Har du ord, slagord, ordkombinasjoner, logoer, tall og bokstaver eller lyd du ønsker å beskytte? Da bør du lese deg opp på varemerkesiden vår, eller ta direkte kontakt med en varemerkerådgiver via registreringsskjemaet varemerkeportalen.