Varemerker

Varemerker er kjennetegn som skiller dere fra konkurrentene deres. For å ivareta bedriftens markedsposisjon, bør bedriftens kjennetegn forvaltes slik at andre næringsdrivende ikke kan utnytte deres varemerke til egen vinning.

Et varemerke er et kjennetegn som gjør at deres bedrift eller virksomhet skiller seg fra konkurrenter i markedet. Kjennetegnet representerer identiteten til bedriften eller virksomheten, og har dermed stor verdi. Et varemerke kan være navnet på bedriften, navnet på produktet eller tjenesten dere leverer, et slagord eller en logo. For å ivareta posisjonen i markedet bør bedriftens kjennetegn forvaltes, slik at konkurrenter ikke kan utnytte kjennetegnet uten deres samtykke.

Hva er et varemerke?

Et godt og innarbeidet varemerke signaliserer kvalitet og gir positive assosiasjoner til deres produkt eller tjenester. I dagens marked, som i økende grad går mot mer direkte og verdibasert markedsføring, er det viktig å sikre eierskap til bedriftens varemerker og øvrige kjennetegn både fysisk og digitalt. Uten å sikre eierskap til bedriftens kjennetegn kan man risikere å miste opparbeidet markedsandel. Varemerkene kan bli utvannet dersom andre aktører utnytter dem og høster fordelene av deres bedrifts «goodwill» og gode rykte.

Det finnes mange ulike typer varemerker. Ord, slagord, ordkombinasjoner, logoer, tall og bokstaver (som forkortelser) og lyd kan beskyttes som varemerker. I tillegg kan kombinasjoner av ord og bokstaver, en figur eller en vares form, utstyr eller emballasje registreres som varemerker.

Varemerker

Det finnes mange ulike typer varemerker. Ord, slagord, ordkombinasjoner, logoer, tall og bokstaver (som forkortelser) og lyd kan beskyttes som varemerker.

Varemerkebeskyttelse og varemerkeloven

Når man har flere varemerker å verne om er det viktig å legge en strategi for hvilke kjennetegn som skal beskyttes, i tillegg til hvordan, hvor og når de skal beskyttes. En strategi bør også inkludere interne retningslinjer for når man ønsker å håndheve sine rettigheter, og gjerne også hvor grensen går for å forfølge en krenkelse eller kopiering. Varemerkeloven, også kalt lov om beskyttelse av varemerker, er et sentralt regelverk. Loven definerer hva som kan utgjøre et varemerke, hvordan retten til et varemerke kan oppstå, hvordan prosessen med varemerkeregistrering foregår, hvilke rettigheter varemerkebeskyttelse gir til innehaveren, og hvordan rettighetene kan håndheves.

Hvorfor søke om varemerkeregistrering?

Et bevisst forhold til varemerker er viktige strategiske beslutninger. Et godt varemerke har stor verdi for en bedrift, og det er derfor essensielt med god beskyttelse. Med varemerkeregistrering får dere enerett til å hindre andre i å bruke varemerket. Dermed innebærer registreringen i praksis at ingen andre kan bruke deres registrerte kjennetegn i kommersiell sammenheng innenfor det land man har varemerkeregistrering i. Et registreringsbevis fra Patentstyret er et offisielt, håndfast bevis for denne eneretten. Det forenkler håndhevelsen av varemerket, og er en stor fordel i prosessen med å eventuelt stoppe konkurrenter eller kopiprodusenter. En varemerkerettighet innebærer at ingen andre kan bruke samme merke, eller et lignende merke som det kan forveksles med, med mindre rettighetshaveren gir tillatelse.

En varemerkerettighet gjør det også mulig å tjene penger gjennom lisensiering. Det går ut på at andre aktører gis rett til å bruke varemerket mot å betale avgifter (royalties). En varemerkeregistrering er også en sikkerhet for at man ikke selv krenker andre aktørers rettigheter.

Når bør man søke om varemerkebeskyttelse?

Som utgangspunkt bør en varemerkesøknad leveres så tidlig som mulig. Det er likevel ikke alltid det lar seg gjøre, spesielt hvis søknaden er knyttet til et sensitivt prosjekt som ikke skal offentliggjøres med en gang. En varemerkesøknad blir offentlig tilgjengelig i Patentstyrets database i løpet av få dager, og det vil fremgå av søknaden hvem søker er, og hvilke produkter eller tjenester det søkes beskyttelse for. Dette kan være uheldig for prosjekter som skal holdes hemmelig frem til et visst tidspunkt.

I andre tilfeller er det ikke sikkert varemerket kan vernes gjennom registrering. Det kan være tilfeller der merket anses å være for enkelt, eller dersom det kun beskriver produktene eller tjenestene bedriften tilbyr. En dyktig varemerkerådgiver vil kunne gi en god vurdering av om en varemerkesøknad er riktig vei å gå.

Hvor lenge varer varemerket?

Ti år etter at varemerket er registrert må registreringen fornyes dersom kjennetegnet fortsatt skal beskyttes. Bruksplikten i Norge trer i kraft fem år etter at varemerket er endelig registrert. Dersom varemerket ikke tas i bruk vil tredjeparter kunne begjære merket slettet gjennom administrativ overprøving.

En varemerkerettighet gjør det også mulig å tjene penger gjennom lisensiering. Det går ut på at andre aktører gis rett til å bruke varemerket mot å betale avgifter (royalties). En varemerkeregistrering er også en sikkerhet for at man ikke selv krenker andre aktørers rettigheter.

Patent eller varemerkeregistrering?

Mange som ønsker varemerkeregistrering snakker om å ta patent på et navn. Disse begrepene kan ikke brukes om hverandre. Å sikre eierskap til et kjennetegn kan kun gjøres gjennom en varemerkesøknad. Patentbeskyttelse kan man oppnå for tekniske løsninger. Les mer om forskjellen på patentbeskyttelse, varemerkebeskyttelse og designbeskyttelse på denne siden.

Vi kan ta møter på telefon eller i et gratis videomøte. Registrering av varemerke kan gjøres heldigitalt, hvor du kan få bistand av oss gjennom hele prosessen.

Dersom du allerede har varemerkeregistreringer og ønsker støtte knyttet til håndhevelse, les mer om varemerke- og patentinngrep her.