IP-strategi

En IP-strategi lar bedriften gjøre immaterielle ressurser om til immaterielle eiendeler og rettigheter, som igjen kan konverteres til økonomisk verdi.

Ta vår gratis kartlegger

En IP-strategi støtter opp under bedriftens virksomhetsstrategi. IP-strategiens viktigste oppgave er å bidra til å kunne fatte gode beslutninger mot virksomhetens overordnede mål og å styrke bedriftens konkurransesituasjon.

Strategiarbeidet dreier seg om å konvertere immaterielle ressurser/aktiva (IA) til immaterielle registrerte eller uregistrerte eiendeler (IPR/IP), som igjen kan omgjøres til økonomisk verdi. Det må tilrettelegges for å bruke IP strategisk og hensiktsmessig i forretningsstrategien. Dette inkluderer også utvikling av ny IP, som sikrer at bedriften oppnår handlingsrom og en eksklusiv, juridisk forsvarbar sfære rundt sin salgsposisjon.

IP = immateriell eiendom og ressurser, som avtaler, kundelister, kunnskap, erfaring, prosesser, endringsevne, systemer og forretningshemmeligheter.

IPR = immaterielle rettigheter, som patent-, varemerke- og designregistreringer.

Steg 1: Hva inngår i bedriftens overordnede mål og strategi?

Start med en gjennomgang av bedriftens overordnede forretningsplan og virksomhetsstrategi. Hva er behovet for immaterielle ressurser, som kunnskap, erfaring, prosesser og endringsevne? Kartlegg også de immaterielle verdiene som selskapet allerede besitter. Hensikten med å kartlegge IP-posisjon er å avdekke mulighetene for å skape immaterielle verdier, som kan bidra til å nå bedriftens overordnede mål. Kartleggingen vil også kunne kaste lys over hvorvidt de immaterielle ressursene, som kunnskap og erfaring, er tilstrekkelige for å kunne skape nødvendige immaterielle verdier.

Kundeprat med NOFI

Oljevern ga grunnlag for satsing på bærekraftig havbruk

Les kundeprat

Steg 2: Kartlegg IP-muligheter og handlingsrom i markedet

Med en oversikt over forretningsplanen og behovet for immaterielle verdier, er neste naturlige steg å se videre på eksterne faktorer. Vurder dermed dine immaterielle verdier i en markeds- og bransjekontekst. Onsagers ulike bransjeteam kan for eksempel kartlegge rettighetslandskapet ved teknologiutvikling, eller ta frem en oversikt over eksisterende varemerker i bedriftens gjeldende bransje.

Med oversikt over egne immaterielle verdier i en markedskontekst, kan bransjeteamet så utarbeide en analyse for å illustrere handlingsrommet og mulighetene for bedriftens fremtidige immaterielle verdier. Det vil også kunne identifisere utfordringene ved etablering av IP-rettigheter (patent-, varemerke- og designregistreringer).

Kontakt oss

Kontakt oss her for å diskutere hvordan en solid IP-strategi kan styrke din bedrifts konkurransekraft.

Steg 3: Definer IP-mål og visjon

For at IP-strategien skal kunne generere immaterielle verdier tilpasset forretningsmodellen og overordnede mål, må man også definere hvordan de immaterielle verdiene skal bringes frem. Slike IP-mål vil senere kunne fungere som en god syretest når man vurderer om utviklingen av immaterielle verdier er i tråd med bedriftens overordnede mål.

Steg 4: Utarbeid IP-strategi

En IP-strategi utarbeides så på bakgrunn av 1) selskapets immaterielle verdier, 2) satt i sammenheng med markedssituasjon og handlingsrom og 3) i tråd med forretningsplan, definerte IP-mål og visjon. Først nå kan man finne frem til riktig bruk av IP-verktøy for å sikre bedriftens konkurranseposisjon – som for eksempel patent-, varemerke- og/eller designbeskyttelse. Alternativer som hemmelighold kan også være riktig.

Steg 5: Implementering av IP-strategi

For å oppnå IP-målene vil selve implementeringen av IP-strategien involverer intern forankring og motivasjon. Ideelt sett skal også implementeringen bidra til å bygge en sterk og aktiv IP-kultur, for at bedriften skal kunne omsette immaterielle ressurser til immaterielle verdier. Onsagers tilbyr en rekke tjenester for implementering og videreutvikling av IP-strategi, alle med mål om best mulig forvaltning av de immaterielle ressursene.

Kundeprat med Bon Vivant

Vil gjøre hverdagen enklere for kokken

Les kundeprat

Legg immaterielle verdier til grunn ved investering og oppkjøp

For å kunne fatte viktige og riktige beslutninger rundt investeringer og oppkjøp, kommer en kartlegging av eksterne bedrifters konkurransefortrinn godt med. En IP Due Diligence kartlegger, analyserer og dokumenterer bedriftens immaterielle verdier, mens FTO-analysen avdekker eget handlingsrom.

Før viktige beslutninger rundt investeringer eller oppkjøp skal tas, holder det ikke å se på regnskap og avtaler alene. Å avdekke også de mer usynlige forholdene i eksterne bedrifter, minimerer risiko og gir mer forutsigbarhet. Har den aktuelle bedriften, og konkurrenter, tatt eierskap til sine konkurransefortrinn? Hvilket handlingsrom gir det deg i oppkjøp- eller investeringsøyemed? Immaterielle verdier har betydning for din bedrifts konkurransevilkår.

Grunnlaget for et konkurransefortrinn kan blant annet være egne tekniske løsninger, enerett til bruk av et varemerke eller et unikt design, avtaler om distribusjon og levering av råvarer, gode prosesser og unike nettverk.

IP Due Diligence

I forkant av riktig beslutningstaking angående investeringer og oppkjøp, bør man kartlegge, analysere og dokumentere både egne og andres immaterielle rettigheter (IPR). Annen relevant immateriell eiendom (IP), bør også inn i vurderingsgrunnlaget. Den mest hensiktsmessige måten å gjøre dette på, er ved hjelp av en IP Due Diligence.

I en IP Due Diligence kartlegger, analyserer og dokumenterer man bedriftens immaterielle verdier, for å få full oversikt over de viktigste verdiene i selskapet. Med en analyse fra Onsagers ulike bransjeteam får dere et solid grunnlag for å kunne ta gode beslutninger.

Kundeprat med Vorn Defence

Patentert våpenbæresystem kan gi ny norsk eksportsuksess

Les kundeprat

Freedom to Operate-analyse

I forkant av å lansere et nytt produkt eller varemerke er det viktig å ha kjennskap til hvilket handlingsrom man har, både hva gjelder markedsføring, videreutvikling og eventuell ekspansjon til utlandet. En Freedom to Operate-analyse (FTO) vil her være et nyttig verktøy.

Gjennom FTO-analysen kartlegges konkurranselandskapet, deriblant for å få oversikt over hvilke IPR-rettigheter konkurrentene sitter på. Slik reduseres risikoen for å krenke andres rettigheter.

Sammenfattet forteller FTO-analysen hvilket handlingsrom man har, hvilken retning bedriften kan videreutvikle seg i, og hvor man bør trå ekstra varsomt.

En gjennomarbeidet FTO-analyse gir også et godt grunnlag for solide produkt-roadmaps og vekstplaner i både eksisterende og nye segmenter. Innsikten kan også komme til god nytte i bedriftens videre innovasjonsarbeid.

Få en gratis IP-rapport

Ta vår digitale kartlegger og få en rapport med anbefalinger for hvordan du kan bygge og sikre din bedrifts konkurransekraft.

Ta Onsagers IP-Sjekk