Varemerker og brands

Varemerker er kjennetegn som skiller din bedrift fra konkurrentene. For å ivareta bedriftens markedsposisjon, bør kjennetegn forvaltes slik at andre ikke kan utnytte dine varemerker til egen vinning.

Få hjelp med ditt varemerke
En illustrasjon av ulike grafiske former i hvitt og grønt, for å illustrere varemerke, varemerkeregistrering og varemerkebeskyttelse.

Et varemerke er et kjennetegn som representerer identiteten til bedriften eller virksomheten, og har dermed stor verdi. Et varemerke kan være navnet på bedriften, navnet på et produkt eller en tjeneste, et slagord eller en logo. For å ivareta posisjonen i markedet bør bedriftens kjennetegn beskyttes og forvaltes, slik at konkurrenter ikke kan utnytte kjennetegnet uten ditt samtykke.

Varemerke - Alt du trenger å vite


Hva er et varemerke?

Et godt og innarbeidet varemerke signaliserer kvalitet og gir positive assosiasjoner til bedriftens produkt eller tjenester. I dagens marked, som i økende grad går mot mer direkte og verdibasert markedsføring, er det viktig å sikre eierskap til bedriftens varemerker og øvrige kjennetegn både fysisk og digitalt. Uten å sikre eierskap til bedriftens kjennetegn kan du risikere å miste opparbeidet markedsandel. Varemerkene kan bli utvannet dersom andre aktører utnytter dem og høster fordelene av din bedrifts «goodwill» og gode rykte.

Kundeprat med Drytech

REAL® suksessoppskrift

Les kundeprat

Det finnes mange ulike typer varemerker:

  • Ord
  • Slagord
  • Ordkombinasjoner
  • Logoer
  • Tall og bokstaver (som forkortelser)
  • Lyd

I tillegg kan kombinasjoner av ord og bokstaver, en figur eller en vares form, utstyr eller emballasje varemerkebeskyttes.

varemerke-bottle

Varemerker

Det finnes mange ulike typer varemerker. Ord, slagord, ordkombinasjoner, logoer, tall, bokstaver, lyder, figurer, form, utstyr og emballasje kan varemerkebeskyttes.

Varemerkebeskyttelse og varemerkeloven

Når du har ett eller flere varemerker å verne om er det viktig å legge en plan for hvordan, hvor og når de skal beskyttes. En slik plan bør også inkludere interne retningslinjer for når du ønsker å håndheve dine rettigheter, og gjerne også hvor grensen går for å forfølge en krenkelse eller kopiering. Varemerkeloven, også kalt lov om beskyttelse av varemerker, er et sentralt regelverk. Loven definerer hva som kan utgjøre et varemerke, hvordan retten til et varemerke kan oppstå, hvordan prosessen med varemerkeregistrering foregår, hvilke rettigheter varemerkebeskyttelse gir til innehaveren, og hvordan rettighetene kan håndheves.

Hvorfor søke om varemerkeregistrering?

Å ta eierskap til et varemerke er en viktig strategisk beslutning. Et godt varemerke har stor verdi for en bedrift, og det er derfor essensielt med god beskyttelse. Med varemerkeregistrering får du enerett til å hindre andre i å bruke varemerket. Dermed innebærer registreringen i praksis at ingen andre kan bruke ditt registrerte kjennetegn i kommersiell sammenheng innenfor det land du har varemerkeregistrering i.

Kundeprat med Bon Vivant

Vil gjøre hverdagen enklere for kokken

Les kundeprat

Et registreringsbevis fra Patentstyret er et offisielt, håndfast bevis for denne eneretten. Det forenkler håndhevelsen av varemerket, og er en stor fordel i prosessen med å eventuelt stoppe konkurrenter eller kopiprodusenter. En varemerkerettighet innebærer at ingen andre kan bruke samme merke, eller et lignende merke som det kan forveksles med, med mindre rettighetshaveren gir tillatelse.

En varemerkerettighet gjør det også mulig å tjene penger gjennom lisensiering. Ved å betale avgifter (royalties) kan andre aktører få rett til å bruke varemerket. En varemerkeregistrering er også en sikkerhet for at du ikke selv krenker andre aktørers rettigheter.

Kom enkelt i gang med varemerkeregistrering

Når bør man søke om varemerkebeskyttelse?

Som utgangspunkt bør en varemerkesøknad leveres så tidlig som mulig. Det er likevel ikke alltid det lar seg gjøre, spesielt hvis søknaden er knyttet til et sensitivt prosjekt som ikke skal offentliggjøres med en gang. En varemerkesøknad blir offentlig tilgjengelig i Patentstyrets database i løpet av få dager, og det vil fremgå av søknaden hvem søker er, og hvilke produkter eller tjenester det søkes beskyttelse for. Dette kan være uheldig for prosjekter som skal holdes hemmelig frem til et visst tidspunkt.

I andre tilfeller er det ikke sikkert varemerket kan vernes gjennom registrering. Det kan være tilfeller der merket anses å være for enkelt, eller dersom det kun beskriver produktene eller tjenestene bedriften tilbyr. En dyktig varemerkerådgiver vil kunne gi en god vurdering av om en varemerkesøknad er riktig vei å gå.

Slik registrerer du et varemerke

Varemerket må være unikt. For å kunne registrere et varemerke må det kunne gjengis grafisk. Det er også et krav om særpreg. Det betyr at et varemerke bare kan registreres hvis det er egnet til å skille dine varer eller tjenester fra andres. Det må skille seg fra eldre rettigheter, slik at det ikke oppstår forvekslingsfare.

Registrering eller innarbeidelse

Det er mulig å få enerett til et varemerke på to måter, enten ved registrering eller gjennom innarbeidelse. Å opparbeide seg varemerkerettighet gjennom innarbeidelse i markedet er tidkrevende og ofte vanskelig å dokumentere. For å sikre vern gjennom innarbeidelse kreves det langvarig, omfattende og intensiv bruk av varemerket. Varemerkeregistrering gir derimot umiddelbar effekt, er mindre ressurskrevende og er den løsningen vi som regel anbefaler.

Kundeprat med Vorn Defence

Patentert våpenbæresystem kan gi ny norsk eksportsuksess

Les kundeprat

Søknad til Patentstyret

For å registrere et varemerke i Norge må du sende en søknad til Patentstyret. Det er Patentstyret som vurderer søknaden, og innvilger eller avslår den basert på om varemerket oppfyller registreringsvilkårene. Det er derfor viktig at søknaden er behandlet og revidert av gode rådgivere før søknad innleveres. Da øker sannsynligheten for at søknaden godkjennes ved første forsøk. 

Her kan du bestille tid med våre varemerkerådgivere.

Trenger varemerket internasjonal beskyttelse?

Varemerkeretten er hovedsakelig nasjonal, noe som betyr at du må søke beskyttelse i hvert land der bedriften eller virksomheten markedsfører, distribuerer eller selger varer. Det er mulig å få en fellesregistrering for EU. Ofte anbefaler vi å søke om varemerkeregistrering i de markedene din bedrift er representert i. I tillegg kan det ofte være lurt å søke om beskyttelse i produksjonsland.

Hvor lenge varer varemerket?

Ti år etter at varemerket er registrert må registreringen fornyes dersom kjennetegnet fortsatt skal beskyttes. Bruksplikten i Norge trer i kraft fem år etter at varemerket er endelig registrert. Dersom varemerket ikke tas i bruk innen den tid vil tredjeparter kunne begjære merket slettet gjennom administrativ overprøving.

Patent eller varemerkeregistrering?

Mange som ønsker varemerkeregistrering forveksler dette med å «ta patent på et navn». Disse begrepene kan ikke brukes om hverandre. Å sikre eierskap til et kjennetegn kan kun gjøres gjennom en varemerkesøknad. Patentbeskyttelse kan du oppnå for tekniske løsninger.

Les mer om IP-Strategi

IMAGE-Copy-1

Varemerkeregistrering

Registrer ditt varemerke her

Et godt varemerke har stor verdi for en bedrift, og det er derfor viktig med god beskyttelse. Vi hjelper deg med registrering og søknad!