IP-ledelse

For å sikre at en IP-strategi blir en vedvarende styrke for bedriften, bistår vi flere av våre kunder med administrativt arbeid.

Kontakt oss

IP-rettigheter som patent, varemerke og designregistreringer må forvaltes og vedlikeholdes for at verdien i bedriftens IP-portefølje skal realiseres. Det er først når du bruker rettighetene aktivt at du får avkastning på IPR-investeringer.

Ved etablering av rettigheter bør du på forhånd ha vurdert hvordan du skal bruke disse rettighetene aktivt for å få verdi av investeringen. Selve etableringen av rettigheter er kun et utgangspunkt, og det er måten du forvalter rettighetene på som avgjør om investeringen gir varige konkurransefortrinn.

Med IP-ledelse fra Onsagers får din bedrift en løpende oppfølging og forvaltning av IP-porteføljen. For å gjøre dette på en effektiv måte bør du ha en solid IP-strategi i bunn. Denne omfatter ikke bare en plan for aktiv forvaltning av IP-rettighetene, men også en strategi for håndtering av bedriftens øvrige immaterielle verdier, som lisensavtaler, know-how, arbeidsavtaler og dokumentasjon av viktig kunnskap og innovasjonsprosesser. Dette er immaterielle verdier som ofte ikke kan beskyttes gjennom IP-rettigheter, men som man likevel bør beskytte med andre tiltak for å sikre vedvarende konkurransekraft.

Samarbeidet mellom patentrådgiver og klient er nå underlagt samme vern som norske advokater har

Kontakt oss

Kontakt oss for å få vite mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift med å bygge en solid IP-strategi, samt hvordan vi kan sikre realisering av denne strategien gjennom IP-ledelse.

Kontakt oss

Få en enklere IP-hverdag

Ved å la Onsagers håndtere IP-ledelse sørger du for en enklere IP-hverdag for din bedrift. Vi ber om å få innsikt i all kommunikasjon knyttet til bedriftens etablerte rettigheter, inkludert eventuelle konflikter og inngrep, og sørger for å håndtere de formelle kravene til fornyelse og videreføring av eksisterende rettigheter. I tillegg bistår vi med:

  • dokumentasjon om strategisk grunnlag for etablering av IP-rettighet
  • ajourføring av saksdata, som bibliografiske opplysninger, frister, status og så videre
  • dokumentarkiv
  • rapporter, beslutningsunderlag, statusoversikt og budsjett
  • betaling av årsavgifter og fornyelser
  • porteføljeutvikling og strategisk analyse
  • oppdatering av informasjon om eierskap, lisensavtaler og forretningsdata

Ligg et trekk foran

Bedrifter som driver innovasjon har behov for å overvåke konkurrenter og marked. Det gjør det mulig å styre egen utvikling slik at man alltid skiller seg fra konkurrentene. Ved å overvåke konkurrentenes IP, blir det mulig å ligge et trekk foran.

Konkurransesituasjonen for innovasjonsbedrifter kan minne om et sjakkparti. Noen spiller sitt eget spill og bryr seg lite om konkurrentens trekk. Andre vurderer hvert mottrekk, og får et bedre grunnlag for å vinne. Med god overvåkning av konkurrenter og marked får du grunnlag for å legge en god strategi, som gir deg muligheten til å spille et bedre parti.

Når du vet hvilken teknologi eller innovasjoner konkurrentene utvikler og beskytter, får du bedre innsikt i hva du konkurrerer mot. Om du ikke kjenner til hvilke rettigheter andre i markedet har, kan du fort støte på utfordringer når du skal lansere egne prosjekter eller søke enerett på innovasjon.

Bruk IP-rettighetene dine

Har du et solid patent kan dette være et virkemiddel for å hindre konkurrerende produkter. Men da må du følge med i timen. Med god overvåkning kan du fange opp nye teknologier så fort de er offisielle fra patentmyndighetene. Dersom konkurrenten kommer deg i forkjøpet kan du justere kursen i tide, og i noen tilfeller finne en ny og bedre retning basert på konkurrentens siste trekk.

Før du setter opp en overvåkning er det viktig å definere konkurransebildet. Dette gjelder alt fra ulike tilknyttede patentklasser til konkrete firma og faren for substitutter. Med Onsagers på laget vil du få en plan for hvordan du kan bruke rettighetene dine, som patenter, design og varemerker, basert på god overvåkning.

Men selv med solid overvåkning kan det være vanskelig å holde tritt med disruptive krefter. Derfor anbefaler vi å ta jevnlige roadmap-møter, for å motvirke eventuelle nye trusler som påvirker overvåkningen og bør inkluderes i en IP-strategi. En dedikert rådgiver som kjenner din teknologi, dine rettigheter og ditt handlingsrom vil da kunne bruke data fra overvåkningen for å komme frem til et «trekkforslag» for hvordan du bør møte nye utfordringer.

onsagers-tjenester-handhevelse

Håndhevelse

Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å håndheve rettighetene dine.

Kartlegg bedriftens verdier og handlingsrom

Med en kartlegging av virksomhetens verdier (IP due diligence) og en analyse av handlingsrommet (FTO), har man et bedre beslutningsgrunnlag når man skal legge strategier og ta beslutninger om investeringer og oppkjøp.

Grunnlaget for et konkurransefortrinn kan blant annet være egne enerett til tekniske løsninger, bruk av varemerke, et unikt design, avtaler om distribusjon og levering av råvarer, gode prosesser og unike nettverk. Dersom rettighetene til disse fortrinnene ikke er på plass, vil det innebære høyere risiko for bedriften. Det kan føre til reduserte inntekter og økte utgifter ved endring i konkurransesituasjonen.

Skal du lansere et nytt produkt eller varemerke er det viktig å ha kjennskap til handlingsrommet du har med tanke på markedsføring, videreutvikling og ekspansjon til utlandet. Med en «freedom to operate-analyse» (FTO) kartlegges konkurranselandskapet, blant annet konkurrenters IPR-rettigheter. Slik reduseres risikoen for å krenke andres rettigheter.

En FTO-analyse er god dokumentasjon og gir grunnlag for velfunderte vekstplaner i eksisterende og nye segmenter. Innsikten kan også være et nyttig verktøy i videre innovasjonsarbeid, for eksempel ved åpninger i markedet og om man står med flere aktuelle produktkandidater.

Både en IP due diligence og en FTO-analyse kan hjelpe styret og ledergruppen med å stille de rette spørsmålene og kommer frem til de riktige beslutningene. I tillegg kan vi hjelpe deg med å:

  • vurdere muligheten for å etablere patent, varemerke eller designbeskyttelse
  • vurdere rettigheters gyldighet og soliditet
  • vurdere potensielle inngrep i en rettighet eller søknad om rettigheter
onsagers-tjenester-ip-strategi

IP-strategi

Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å bygge en solid IP-strategi.

Skap en IP-kultur i bedriften

I kunnskapsbedrifter er det naturlig og nødvendig å ha en kultur som ivaretar og bygger immaterielle verdier. Det innebærer at ansatte kjenner egne IP-rettigheter og immaterielle verdier, og har et bevisst forhold til ideer og handlingsrom for utvikling.

Dette innebærer også å anerkjenne hvilke rettigheter andre har som man ikke bør krenke. Det er også viktig å ha bevissthet rundt IP du ikke kan søke enerett på, som erfaring, kunnskap og innovasjonsprosesser. Ved å bygge en kultur hvor du er bevisst på immaterielle verdier og forvaltning av disse, vil du over tid etablere et solid grunnlag for å opprettholde og øke bedriftens konkurransefortrinn.

I mange bedrifter er det de ansatte og deres kunnskap som danner grunnlaget for verdiskapning. Ansatte sitter på erfaring og dybdekunnskap som gir bedriften et konkurransefortrinn som andre vanskelig kan kopiere. Har virksomheten eksistert noen år, har man også opparbeidet et nettverk og avtaler som nye aktører i markedet bare kan drømme om. Dette er det viktig å verne om.

Rutiner og retningslinjer er viktige byggeklosser i en bedriftskultur. Alle ansatte bør læres opp i bedriftens rutiner knyttet til IP, slik at de kan bidra til å sikre verdiene. Det gjelder alt fra gode rutiner for dokumentering av kunnskap og erfaring til sikring av formelle dokumenter som kundelister, arbeidsavtaler og lignende. Rutiner og retningslinjer er bærebjelker for IP-bevissthet, men må brukes aktivt for å integreres i kulturen. Slik blir de verktøy som sikrer immaterielle verdier.

Onsagers kan hjelpe din bedrift med å styrke IP-kultur og -bevissthet gjennom planlegging og rådgivning. Onsagers tilbyr også skreddersydde kurs for å heve kunnskapen om IP i bedriften.

Samarbeidet mellom patentrådgiver og klient er nå underlagt samme vern som norske advokater har

Kontakt oss

Kontakt oss for å få vite mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift med å bygge en solid IP-strategi, samt hvordan vi kan sikre realisering av denne strategien gjennom IP-ledelse.

Kontakt oss