En IP-strategi kan kort oppsummeres som veikartet fra immaterielle ressurser til immaterielle verdier (IP). For mange bedrifter dreier det seg helt enkelt om hvordan de skal konvertere ansattes kompetanse til verdier på best mulig måte.

I praksis bidrar en strategi til gode beslutninger som leder i riktig retning mot et definert mål. I forretningsvirksomhet er målet oftest definert i en virksomhetsstrategi. En IP-strategi støtter oppunder denne overordnede strategien og inngår gjerne som et selvstendig element. IP-strategien tar for seg hvordan de immaterielle ressursene, som kunnskap, erfaring og systemer, kan forvaltes for å skape egnede immaterielle verdier som patenter, varemerker, know-how og så videre, som igjen kan konverteres til økonomisk verdi gjennom bedriftens forretningsmodell.

IP-strategien er rammeverket som skal forvandle immaterielle ressurser til immaterielle verdier.

.

En IP-strategi skal sikre at bedriftens immaterielle ressurser utnyttes best mulig, slik at det skapes immaterielle verdier som har god sammenheng med forretningsmodellen og de forretningsmessige målene. Dersom målet flytter seg eller ressursene endres betydelig, må også IP-strategien revurderes. Eksempelvis vil en strategi som baserer seg på massiv overlegenhet av erfarne dataprogrammerere neppe gi gode resultater dersom tilgangen på ressurser blir betydelig redusert eller skiftet ut med uerfarne programmerere.

Det er derfor viktig å se når grunnlaget for strategien ikke lenger er til stede, slik at en IP-strategi eventuelt kan tilpasses til den nye situasjonen. En robust strategi vil tåle svingninger i omgivelsene, men vil neppe være like optimal gjennom alle faser. Erfaringsvis er det derfor bedre å fortløpende tilpasse en IP-strategi, enn å tro at den skal overleve alle endringer.

En IP-strategi bør fortløpende tilpasses endringer i bedriftens overordnede mål og tilgangen på immaterielle ressurser. I motsatt fall vil IP-strategien ikke bare kunne bli utdatert, men vil potensielt være kontraproduktiv.

En IP-strategi rører ofte ved langt mer enn spørsmål om etablering av rettigheter, som patenter, varemerker og design. En god IP-strategi skal generelt gi svar på hvordan de immaterielle ressursene bør bidra mot det overordnede målet og hvordan ressursene derigjennom skaper verdi. Dersom en IP-strategi skaper verdier i form av immaterielle rettigheter, som patenter eller varemerker, må IP-strategien i tillegg sørge for at disse rettighetene passer overens med bedriftens forretningsmodell.

En IP-strategi skal være tilpasset bedriftens immaterielle ressurser, som kunnskap og erfaring i den ene enden, men må også være tilpasset forretningsmodellen i den andre enden. I motsatt fall skapes det immaterielle verdier som er unyttige for bedriften.

Når de riktige strategiske spørsmålene kommer på bordet, kan de strategiske valgene noen ganger være forbausende enkle. For eksempel kan en IP-strategi fokusere på etablering av immaterielle rettigheter basert på bedriftens utviklingskompetanse innen et spesifikt teknisk område. Rettighetene kan eksempelvis ha til hensikt å begrense konkurransen i markedet og derigjennom gi grunnlag for økt omsetning og økte marginer. Andre ganger kan en IP-strategi ha som mål å sikre rettigheter som gir grunnlag for å skape verdi gjennom lisensavtaler. Uansett hvor enkle de strategiske valgene kan synes å være, er det viktig at de er veloverveid som et resultat av gode spørsmål og en god IP-strategisk prosess. I fravær av en IP-strategi kan IP-beslutningene bli tilfeldige og suboptimale. Andre ganger kan forvaltningen av ressursene være direkte feil, slik at bedriftens immaterielle ressurser slett ikke bidrar til verdiskapningen som er tilpasset det overordnede målet.

Å gjennomføre en god IP-strategiprosess krever kunnskap og erfaring om immaterielle ressurser og verdier, hvordan de påvirkes av interne og eksterne faktorer, og ikke minst hvordan de immaterielle verdiskapningsprosessene fungerer. Onsagers har solid erfaring fra fasilitering av IP-strategiprosesser og vet hvordan de kan gjennomføres både kostnadseffektivt og målrettet.

I en kunnskapsbedrift er de immaterielle ressursene bedriftens største og ofte eneste mulighet for verdiskapning. Uten en gjennomtenkt IP-strategi er det lite trolig at verdiskapningen blir optimal.

Innholdet i IP-strategien styres i hovedsak av indre faktorer som tilgang på immaterielle ressurser, egen rettighetssituasjon og forretningsmodell samt eksterne faktorer som markedssituasjon, konkurranse og konkurrenters adferd som gjerne definerer IP-konfliktnivået. Når IP-strategien skal utvikles er det derfor fornuftig å begynne med en kartlegging av de indre og ytre faktorene som påvirker IP-strategien.

 

Kartlegge IP-posisjon og situasjonsanalyse

Ved utarbeiding av en IP-strategi, vil det være viktig å starte med en gjennomgang av bedriftens overordnede mål og strategi. Med utgangpunkt i forretningsplanen og virksomhetsstrategien, vil det være naturlig å kartlegge behovet for immaterielle ressurser, som kunnskap, erfaring, prosesser, endringsevne samt de immaterielle verdiene som selskapet allerede sitter på.
Hensikten med kartleggingen er å avdekke mulighetene for å skape immaterielle verdier som kan bidra til å nå bedriftens overordnede mål. Kartleggingen vil også kunne kaste lys over hvorvidt de immaterielle ressursene, slik som kunnskap og erfaring, er tilstrekkelig for å kunne skape de nødvendige immaterielle verdiene.
Onsagers har utstrakt erfaring med kartlegging av selskapers IP-posisjon, og kan bidra til å avdekke både sterke og svake sider ved bedriftens IP-ressurser i forhold til de immaterielle verdiene man ønsker å utvikle.

Kartlegge IP-muligheter og handlingsrom

Med en oversikt over forretningsplanen og behovet for immaterielle verdier, vil det være naturlig å se videre på de eksterne faktorene. Det første skrittet er å se på de immaterielle verdiene i en markeds- og bransjekontekst. Våre bransjeteam kan for eksempel utføre en kartlegging av rettighetslandskapet ved teknologiutvikling eller ta frem en oversikt over eksisterende varemerker innen bedriftens bransje.
Med oversikt over egne immaterielle verdier i en markedskontekst, kan bransjeteamet utarbeide en analyse for å illustrere handlingsrommet og mulighetene for dine fremtidige immaterielle verdier. Man vil da også kunne identifisere utfordringene ved etablering av IP-rettigheter.

Definere IP-mål og visjon

For at IP-strategien skal understøtte verdiskapningen, må en IP-strategi generere immaterielle verdier som er tilpasset forretningsmodellen og de overordnede målene. En viktig del av en IP-strategi er derfor å definere målene for frembringelse av immaterielle verdier. IP-målene vil senere kunne fungere som en god syretest når man vurderer om utviklingen av immaterielle verdier er på linje med bedriftens overordnede mål.
Våre bransjeteam kjenner ulike bransjers generelle IP-utfordringer og hoveddrivere for vekst. Det finnes mange «verktøy» man kan bruke i en IP-strategi, og mål og visjon vil være med på å bestemme hvilke IP-strategiske virkemidler som best kan benyttes.

Utarbeide IP-strategi

Når det er etablert en oversikt over selskapets immaterielle verdier, satt i sammenheng med markedssituasjon og handlingsrom, vil våre bransjeteam utarbeide en IP-strategi sammen med kunden som er i tråd med forretningsplanen, definerte IP-mål og visjon. Det er først på dette stadiet at man fullt og helt kan definere bruk av riktig IP-verktøy for å sikre konkurranseposisjonen, som for eksempel patent-, varemerke- og/eller designbeskyttelse. Alternativer som hemmelighold kan også være riktig.
I den grad de immaterielle ressursene ligger utenfor bedriften, er det også viktig å vurdere i hvilken grad deres bidrag til immaterielle verdier skal sikres, for eksempel gjennom avtaler.

Implementering og videreutvikling

Implementering av IP-strategien vil involvere intern forankring og motivasjon for å kunne oppnå de definerte IP-målene. En implementering skal ideelt sett også innebære ambisjon om å bygge en sterk IP-kultur som aktivt fokuserer på IP-målene og IP-strategien for å bidra til immaterielle verdier som bedriften kan omsette gjennom forretningsplanen. Onsagers tilbyr en rekke tjenester for implementering og videreutvikling av IP-strategi for å bidra til at de immaterielle ressursene forvaltes best mulig.

Kontakt oss: