Tvisteløsning og prosedyre

Dersom noen krenker dine immaterielle rettigheter (IPR), bør du håndheve rettighetene. Håndhevelse handler også om å utnytte og realisere egne verdier og å skape handlingsrom.

Kontakt oss

Selv om ikke alle kopiforsøk er tilsiktede eller ondsinnede, er handel med kopiprodukter verdens største kriminelle industri. Dersom noen bringer etterligninger av dine registrerte varemerker, produkter eller patenter ut i markedet, krenker de dine rettigheter. Dette kalles inngrep.

Har du registrerte varemerker, design eller patenter, gir det deg gode kort på hånden for å kunne håndheve rettighetene dine, og stoppe inngrepene. Håndhevelse kan også åpne for nye muligheter for din virksomhet.

Ved å bruke rettighetene og forvalte disse aktivt, realiserer og øker du verdien av investeringen. Du sender et tydelig signal til markedet og kan oppnå ideelle forhandlingssituasjoner og større handlingsrom.

Kundeprat med Laerdal Medical

Beskyttelse mot livsfarlige kopier

Les kundeprat

Handle raskt ved inngrep

Dersom du oppdager et inngrep, er det viktig å handle raskt. Vi anbefaler å ta kontakt med en IP-rådgiver, som kan hjelpe deg å finne frem til de mest fordelaktige alternativene. I tilfellene hvor man bør kontakte motparten for å opplyse om forholdet, kan IP-rådgiveren bistå deg med å legge opp et løp for en eventuell forhandling. Dersom dette ikke fører frem, kan forholdet bringes inn for retten. De som gjør inngrep mot dine rettigheter, kan i retten bli dømt for forholdet.

Samarbeidet mellom patentrådgiver og klient er nå underlagt samme vern som norske advokater har

Mistenker du inngrep mot dine registrerte rettigheter?

Kontakt oss og vi hjelper deg videre.

Patentinngrep

Hvordan du håndterer inngrep, avhenger av hvilken rettighet som er krenket. Start uansett med å samle bevis, med tanke på fremtidige forhandlinger eller rettslige forfølginger.

Patentinngrep kan ofte være kompliserte. Det kan derfor lønne seg å samarbeide med en profesjonell aktør med juridisk og teknisk kompetanse, som kan håndtere saken og avgjøre om inngrepet bør forfølges. Mistenker du at ett eller flere patenter er krenket, vil en inngrepsanalyse vise om krenkelsen(e) faller inn under patentets beskyttelse, samt hvordan saken bør håndteres.

Varemerkeinngrep

Varemerkeinngrep kan være tilfeller der du oppdager bruk av et varemerke som ligner eller er identisk med ditt varemerke, for samme eller lignende varer eller tjenester som dine, eller ved at du oppdager en varemerkesøknad eller -registrering for et slikt merke. Uansett anbefaler vi at du tar kontakt med en IP-rådgiver som kan hjelpe deg med å håndheve dine rettigheter, og stanse eller hindre bruken av slike varemerker som kan forvirre forbrukerne.
Ofte er første steg å ta kontakt med motparten, men dersom dette ikke fører til en løsning, vil IP-rådgiveren hjelpe deg med å legge en strategi tilpasset din konkrete sak.

Onsagers-Handhevelse-av-varemerker

Har du behov for å håndheve varemerket ditt?

Kontakt oss og vi hjelper deg videre.

Produktetterligning

Produktetterligning er også en type inngrep som bør reageres på. Både i de tilfellene der produktene som etterlignes er registrerte som design, og der det ikke foreligger registrerte rettigheter. Grunnlag for slike inngrep kan både være markedsføringsloven og åndsverkloven som ivaretar originalprodusenters interesser.

Ofte vil første steg være å kontakte den som står bak inngrepet, med krav om produksjons- eller salgsstans. Fører ikke dette frem, kan det være aktuelt å bringe saken inn for Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU) eller domstolene.

Hemmelighold, kontrakter og konfidensialitetsavtaler

Blant andre tilfeller hvor håndhevelse kan være nødvendig, er ved virksomheters samarbeid eller forhandlinger med andre parter. Tar man for eksempel med egen innovasjon – som ennå ikke er gjort kjent for offentligheten – inn i et samarbeid, bør man innledningsvis inngå en intensjonsavtale. Slike avtaler gjøres ofte eksklusive.

Er innovasjonen man tar med seg inn i et samarbeid eller forhandlinger hemmelig, bør det også signeres en konfidensialitetsavtale eller konfidensialitetserklæring, også kalt NDA (Non-Disclosure Agreement). Slike er avgjørende for trygghet i samarbeidet, samt dersom samarbeidet eller avtalen ikke kommer på plass. En konfidensialitetserklæring blir svært viktig i håndteringen av en eventuell senere tvist, og gir også ofte godt grunnlag for erstatning.

Lisensiering

Lisensiering er likefullt et tema hvor håndhevelse er høyst aktuelt. En vanlig konflikt ved lisensiering er kontraktsbrudd, hvor parten som eier den immaterielle rettigheten ikke mottar de royalties man hadde krav på. Et annet eksempel er der én part har gitt en konkret brukslisens til en annen part, men hvor denne bruker ditt varemerke, eller annen immateriell eiendom, på måter som avviker fra lisensavtalen.

Om man som lisensgiver reagerer på hvordan varemerket, logoen eller lignende brukes i produksjon eller markedsføring av et produkt, bør man agere snarest. I ytterste konsekvens kan bruk utover hva som er avtalt bidra til at varemerket ditt blir degenerert eller på andre måter mister sin verdi.

Unngå at varemerket ditt blir degenerert

| 6 minutter lesetid

Kontraktsutforming som tiltak

Som en del av arbeidet med håndheving, bør virksomheter også utforme IP-klausuler og konfidensialitetsklausuler. Særlig for virksomheter som driver innovasjon, er dette svært viktig å inkludere i ansettelseskontrakter. Også når et arbeidsforhold opphører, bør arbeidsgivere innen innovasjon inngå en avtale som gjentar konfidensialiteten.

I ansettelseskontraktene anbefaler vi også å legge til en klausul som erklærer at din nye arbeidstaker ikke bringer med seg forretningshemmeligheter fra tidligere arbeidsgiver inn til din virksomhet. Konfidensialitetsklausuler er ikke minst vesentlig å utforme og inkludere i avtaler om oppkjøp eller fusjonering av virksomheter.

Samarbeidet mellom patentrådgiver og klient er nå underlagt samme vern som norske advokater har

Trenger du hjelp til å utforme IP- og konfidensialitetsklausuler?

Kontakt oss og vi hjelper deg videre.

Fra trussel til mulighet

Et inngrep i immaterielle rettigheter oppleves gjerne som en trussel for virksomheten, men dette kan også være en mulighet. For eksempel kan de som utilsiktet kopierer dine patenter, være interesserte i nettopp en lisensavtale. Det gir inntekter til din virksomhet, samtidig som du kan innhente nye markedsandeler via en ny partner.

Tar du i bruk håndhevelse i det kontinuerlige arbeidet med å sikre dine IP-rettigheter, kan du få maksimal uttelling av egne verdier. Håndhevelse dreier seg om langt mer enn konflikter og tvister. Vel så mye handler det om å skape handlingsrom for egen virksomhet og egen vekst.

Håndhevelse dreier seg om langt mer enn konflikter og tvister. Vel så mye handler det om å skape handlingsrom for egen virksomhet og egen vekst.

Overvåking som tiltak mot inngrep

Foregår det derimot et inngrep du ikke er klar over, eller ikke håndterer, risikerer virksomheten å tape omsetning og markedsandeler. Immaterielle verdier dere har brukt tid og ressurser på å utvikle, har dermed ikke lenger verdi for selskapet.

Overvåking av markedet er en forutsetning for aktiv bruk av IP-rettigheter. Verdien av IP øker når dere bruker rettighetene, og skaper en bedre utnyttelse av vernet de representerer. Når konkurrenter vet at dere aktivt forvalter IP-rettighetene, hever dere også terskelen for at virksomhetens innovasjon blir etterlignet eller kopiert.

Når konkurrenter vet at dere aktivt forvalter IP-rettighetene, hever dere også terskelen for at virksomhetens innovasjon blir etterlignet eller kopiert.

Overvåking kan være utfordrende, men noen enkle råd er å følge med på konkurrentenes digitale tilstedeværelse. Gjøres det tollbeslag av ulovlige kopivarer som mistenkes å krenke dine immaterielle rettigheter, vil du bli varslet av tollmyndighetene. I slike tilfeller bør du som rettighetshaver umiddelbart ta i bruk mulighetene du har for håndhevelse.

Nye regler for tollbeslag gjør det enklere å stoppe kopivarer

| 4 minutter lesetid

Vi anbefaler også å gjøre jevnlige undersøkelser av konkurrentene på Patentstyrets nettsider. Ønsker du hjelp til å administrere og forvalte rettighetene dine, tilbyr Onsagers tjenesten IP-ledelse. Ved å sikre at rettigheter vedlikeholdes og håndheves, hjelper vi deg med å få avkastning på IPR-investeringene dine.

Håndhevelse av IP-rettigheter i utlandet

Misbruk av IP-rettigheter skjer både hjemme og i utenlandske markeder. Dersom din bedrift opererer i utlandet, enten direkte eller gjennom partnere, bør det foretas grundige vurderinger av hvilke immaterielle rettigheter bedriften bør opprette.

For å kunne håndheve dine IP-rettigheter, må du overvåke konkurrentene i de ulike markedene for å oppdage om krenkelser finner sted.
Med store forskjeller i regelverk og praksis, kan det være utfordrende å håndheve rettigheter i utenlandske markeder. Dersom rettigheter krenkes, kan Onsagers bistå med et bredt, internasjonalt nettverk for sikre den beste ekspertisen i det aktuelle markedet.

Våre advokater i Norge har også bred erfaring med IP-saker i utlandet. Mange har jobbet i internasjonale fora, som den europeiske patentorganisasjonen, EPO, og WIPO, som er verdensorganisasjonen for immaterielle rettigheter. Flere av våre rådgivere er også sertifiserte som europeiske patentrådgivere (EPA) med kompetanse på europeisk patentlovgivning, og vi har Norges eneste rådgiver med rett til å prøve IP-saker i USA.
Det internasjonale nettverket vårt er globalt, og sikrer at vi alltid kan ha de beste lokale representantene til å forsvare våre klienters interesser.

Samarbeidet mellom patentrådgiver og klient er nå underlagt samme vern som norske advokater har

Har du behov for råd eller bistand rundt håndhevelse i utlandet?

Kontakt oss og vi hjelper deg videre.