Håndhevelse av IP-rettigheter

Betydelige verdier er knyttet til immaterielle rettigheter, og tvister kan oppstå. Våre advokater kan yte bistand med håndhevelse av rettighetene overfor konkurrenter i forbindelse med misbruk av bedriftens rettigheter.

Varemerkeinngrep

Våre advokater har lang erfaring med å bistå i forbindelse med rettighetsavklaring i varemerkeinngrep ved protest, klage og innsigelse i Patentstyret.

I en rekke tilfeller lar konflikter seg løse gjennom forhandlinger mellom partene. Andre ganger er det mer hensiktsmessig å benytte de administrative overprøvingsmuligheter som foreligger. Våre advokater kan bistå med utarbeidelse av klage til Klagenemda for industrielle rettigheter (KFIR) og til Næringslivets Konkurranseutvalg samt Domeneklagenemda.
Våre advokater opptrer også jevnlig i vanlige søksmål ved domstolene.

Tollbeslag og ulovlig produktetterligning

Import av piratkopierte produkter og falske varer er et økende problem for mange rettighetshavere. Våre advokater bistår ved tollbeslag og midlertidige forføyninger i slike saker.
Når det gjelder ulovlig produktetterligning kan man i mange tilfeller kreve å stanse markedsføringen og en erstatning, alternativt sende klage til Næringslivets Konkurranseutvalg eller forfølge saken med søksmål for domstolene.

Patentinngrep

Dersom det er mistanke om at ett eller flere av bedriftens patenter er krenket av en konkurrent eller andre, er det naturlig å gjennomføre en inngrepsanalyse. Et patent kan være krenket ved salg av produkter eller tjenester, avhengig av hva patentet dekker. Et tilbud om produkter eller tjenester kan også utgjøre en krenkelse og gi grunnlag for håndhevelse.

I inngrepsanalysen undersøker våre patentrådgivere hvorvidt det aktuelle produktet eller tjenesten faller innunder patentets beskyttelse. Dersom analysen tyder på at det kan foreligge en krenkelse av patentet, er det naturlig å vurdere hvorvidt krenkelsen skal påtales. Oftest samarbeider våre patentrådgivere og advokater for å gi best mulig vurdering av hvordan krenkelsen kan påtales og stoppes.
Dersom du mistenker at en konkurrent eller andre krenker ditt patent, er det viktig å få frem et godt grunnlag til å gjøre en vurdering. I enkelte tilfeller kan det imidlertid være vanskelig å vite nøyaktig om din beskyttede metode eller produkt er krenket fordi det er lite tilgjengelig informasjon om hva konkurrenten egentlig gjør eller selger. Det kan være at din beskyttede teknologi inngår i en større enhet eller er delvis skjult. Særlig vanskelig kan det være å avdekke krenkelser av metoder for produksjon ettersom det kan være vanskelig å få frem nøyaktig informasjon om hvordan produksjonen hos din konkurrent egentlig foregår.

Dersom du mistenker at dine patenter krenkes uten at du har konkret informasjon, kan våre advokater bistå med hvordan du på best mulig måte kan fremskaffe bevis for krenkelsen.
Det kan være viktig å reagere på en krenkelse så tidlig som mulig, ikke minst av hensyn til mulig beregning av erstatning dersom det for eksempel er solgt kopier av dine patentbeskyttede produkter. Selv om din patentsøknad er under behandling, kan det være riktig å påtale inngrepet. Det er imidlertid ofte kryssende interesser, og hvert enkelt tilfelle må vurderes separat. Dersom du sitter stille og ser på krenkelsen uten å reagere, kan det også medføre at dine muligheter for håndhevelse senere svekkes.

Ta derfor kontakt for å vurdere saken hvis du mistenker at dine patenter krenkes, ikke vent unødig.

I mange tilfeller er din konkurrent kanskje uvitende om dine rettigheter, og det er ikke sikkert at prosessen for å få stoppet krenkelsen behøver å være omfattende. Noen ganger kan det imidlertid være nødvendig å gå veien om en rettslig prøving og søksmål.

Mange patentinnehavere frykter kostnadene ved å påtale inngrep, men ta gjerne kontakt for å se på mulighetene og alternativene før du avviser tanken.

 

Håndhevelse av rettigheter i utlandet

Onsagers representerer rettighetsinnehavere i en rekke jurisdiksjoner i hele verden, og har derfor solid erfaring fra håndhevelse av patenter, varemerker og design også i utlandet.

På lik linje med håndhevelse i Norge så begynner det hele med en mistanke om at dine rettigheter i utlandet krenkes. Våre advokater og patentrådgivere vil kunne gjøre en preliminær vurdering av saken for å gi deg råd om hvorvidt det kan være grunnlag for å påtale krenkelsen. Det er imidlertid store forskjeller mellom praksis og vurderinger i de ulike jurisdiksjonene, det vil være nødvendig å kontakte lokale rådgivere i de konkrete landene for å få en nærmere vurdering. Det er også store forskjeller i prosesser og alternativer i de enkelte land for å påtale og stoppe en krenkelse. Det er derfor utvilsomt viktig å ha solid lokal forbindelse som både skjønner den konkrete saken og innehaverens mål og situasjon. En god forbindelse tenker proaktivt på mulige alternativer og vinkler for å gå frem, og er en god sparringspartner i prosessen før eventuell påtale, som blant annet varsler om mulige inngrep.

Onsagers har bred erfaring i håndhevelse av rettigheter i en rekke land og bruker anerkjente og solide forbindelser.

Det er viktig å få frem et godt grunnlag for å vurdere eventuell håndhevelse samt holde god kontroll på selve prosessen rundt håndhevelse med kostnader og beslutninger. Det er nødvendig å se på mulige konsekvenser dersom det viser seg at man har tatt feil underveis. I enkelte land kan det være svært uheldig å starte på feil fot i håndhevelse. Dersom du har rettigheter i utlandet og opplever en mulig krenkelse, ta gjerne kontakt.

 

Våre advokater har variert bakgrunn fra Patentstyret, advokatkontorer og det private næringsliv, og er alle spesialister innen IP.

Kontakt oss: