Redegjørelse for aktsomhetsvurdering

Onsagers har gjennomført en overordnet aktsomhetsvurdering for å identifisere mulige negative konsekvenser som virksomheten selv, leverandørkjede eller andre forretningsforbindelser kan ha forårsaket, medvirket eller bidratt til når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Aktsomhetsarbeidet i Onsagers ble innledningsvis startet opp ved at ansvarlighet ble forankret i virksomhetens retningslinjer og aktsomhetsarbeidet ble forankret i styret. Deretter ble gode prosessbeskrivelser og tilhørende handlingsplaner for gjennomføring av arbeidet med vurderingen utarbeidet.

Policy for Responsible Business Conduct og Supplier Code of Conduct er laget for å sikre at Onsagers har en policy for ansvarlig forretningsførsel samt at selskapets leverandører tilsvarende forplikter seg til ansvarlig forretningsførsel. Begge deler er tilgjengelige på Onsagers hjemmesider.

I tillegg er det utarbeidet en policy og rutine for gjenoppretting og klagemekanismer som skal sikre at selskapet har gode prosesser for håndtering av eventuelle tilfeller av overtredelse av grunnleggende menneskerettigheter som måtte oppstå.

Onsagers har vedtatt Policy for Responsible Conduct og en tilsvarende Policy on Remediation and Grievance Mechanisms.

Det har vært gjennomført en overordnet risikokartlegging av virksomheten i Onsagers sammen med KPMG. Generelt er rådgivningsselskaper som Onsagers vurdert som å ha liten risiko for menneskerettighetsbrudd. 

Onsagers’ virksomhet er primært rådgivningsarbeid som utføres av høyt utdannede akademikere med juridisk eller naturvitenskapelig bakgrunn og spesialiserte administratorer. Det er lite reisevirksomhet og selskapets virksomhet er stor grad basert i Norge, med noe virksomhet også i Sverige, Tyskland og Storbritannia. Arbeidsforhold i Norge er generelt godt regulert i forhold til grunnleggende menneskerettigheter som arbeidstager rettigheter, diskriminering og korrupsjon og Onsagers virksomhet har liten belastning på miljø og klima.  

Basert på virksomhetens art er det vurdert slik at det anses som mindre sannsynlig at selskapets aktiviteter i vesentlig grad kan forårsake, medvirke eller til negative konsekvenser relatert til menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Selskapet har gjennomført dette arbeidet sammen med KPMGs’ bærekrafts avdeling.

I forhold til den konkrete aktsomhetsvurderingen har aktsomhetsarbeidet i samråd med KPMG derfor satt søkelys på leverandørkjedene når det gjelder risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

I leverandørkjedene er det i første rekke agentnettverket internasjonalt som har vært gjennomgått. Selskapet har samarbeid med agenter i overkant av 80 land. Agentselskapene består av rådgivere med høyere naturvitenskapelig eller juridisk utdannelse og spesialisert kontorpersonale.

I samråd med KPMG bør aktsomhetsvurdering for virksomhet av denne karakter sette søkelys på arbeidstager- rettigheter, arbeids- og lønnsvilkår, likestilling, diskriminering og korrupsjon.

Det har vært gjennomført konkret risikovurdering for samtlige land hvor Onsagers jobber med agenter med hensyn til disse risikofaktorer.

I første omgang har Onsagers sendt ut Supplier Code of Conduct til alle agenter og leverandører for å forankre og forplikte leverandører og agenter til å opptre i samsvar med grunnleggende menneskerettigheter. Videre vil selskapet fortsette med aktsomhetsvurderinger fortløpende overfor eksisterende leverandørkjede.

På bakgrunn av den overordnede aktsomhetsvurderingen skal risikovurderinger med fokus på menneskerettigheter og arbeidsforhold også alltid vurderes når Onsagers jobber med nye samarbeidspartnere, agenter og leverandører og Onsagers vil sende ut Supplier Code of Conduct til nye leverandører for å forankre og forplikte leverandører og agenter til å opptre i samsvar med grunnleggende menneskerettigheter.

Dersom det skulle bli avdekket forhold som kan medføre brudd på grunnleggende menneskerettigheter i Onsagers agent- eller leverandørkjede vil egnede tiltak vurderes iverksatt når det gjelder å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på hvilke konsekvenser som er avdekket under aktsomhetsvurderingen.

Prosesser for aktsomhetsvurdering er godt forankret i selskapet og Onsagers vil fortsette med å bidra til respekt for grunnleggende menneskerettigheter og bærekraftig næringsvirksomhet fremover.