Patenter

Patentbeskyttelse sikrer enerett til kommersiell utnyttelse av en konkret teknisk løsning. Et patent skaper en beskyttet plattform for å bruke, videreutvikle og skape verdier av løsningen.

Et patent er en registrert, håndhevbar enerett til kommersiell utnyttelse av en konkret teknisk løsning som løser en utfordring på en ny måte. Slik innovativ teknologi gir ofte smartere løsninger enn det som er på markedet i dag, og det vil derfor være viktig å vurdere om man bør patentbeskytte ideen.

Det er mulig å patentere deler av en teknologi eller prosess, eller sluttproduktet om dette er noe helt nytt. Les mer om hvordan patenter fungerer, hvorfor det er viktig å vurdere beskyttelse av tekniske løsninger og få tips som kan hjelpe deg på veien.

Hvorfor søke patent?

Patentbeskyttelse er en av de sterkeste formene for eierskap til immaterielle rettigheter. Et patent øker konkurransekraften til bedriften på flere måter:

  • Et patent sikrer enerett til kommersiell utnyttelse av løsningen.
  • Eneretten øker konkurransefortrinnet, og gjør at bedriften kan selge eller lisensiere ut produktet eller løsningen.
  • Investorer får redusert risiko, og markedet får en forsikring om at andre ikke kan levere de samme løsningene uten tillatelse fra bedriften selv.
  • Et patent kan bidra til å forebygge potensielle konflikter, og brukes som bevis i en konflikt.
  • Tekniske løsninger blir konvertert til aktiva (patenter) som kan være gjenstand for transaksjoner, og selskapets ikke-fysiske verdier blir gjort synlige for mulige investorer.

Det koster å utvikle nye løsninger. Et patent beskytter investeringene du har gjort i utviklingen, og gjør at du kan dokumentere enerett til økonomisk utnyttelse av oppfinnelsen. Dette gir deg grunnlaget du trenger for å unngå at konkurrenter utnytter arbeidet du har gjort, og det gir deg utgangspunktet du trenger for å forhandle om finansering av utviklingskostnader og salgs- og lisensavtaler.

Hvordan oppnå patentbeskyttelse?

For å oppnå patentbeskyttelse må du sende en søknad til Patentstyret. Søknaden må oppfylle strenge krav, både til hva søknaden skal inneholde og til tidsfrister som gjelder under behandlingen av søknaden.

Hvorfor bruke patentrådgiver (IP-rådgiver)?

Det er anbefalt å få hjelp fra et patentbyrå (IP-selskap) når en teknisk løsning vurderes patentbeskyttet. Onsagers har patentadvokater og -rådgivere som kjenner til patentrett, og som kan veilede deg hele veien fra idé til patentert løsning. Ifølge Patentstyret er det kun én av ti som søker uten profesjonell hjelp som faktisk oppnår patentbeskyttelse. En årsak til dette er strenge krav til dokumentasjon av den tekniske løsningen. Patentstyret skriver videre at sannsynligheten for å oppnå patent er omtrent fem ganger høyere hvis du får hjelp av rådgivere og advokater med god kunnskap om immaterielle rettigheter. Våre patentrådgivere har spesialkompetanse innen en rekke bransjer, og hjelper deg gjerne i gang med prosessen.

Hvilke krav er det til en patentert løsning?

Den tekniske løsningen må være ny

For å få patent må løsningen være helt ny – ikke bare i Norge, men i hele verden. Patentrådgivere vil kunne bistå med å identifisere kilder som kan avsløre om en lik idé allerede finnes eller ikke.

Løsningen må skille seg ut

En patentbar løsning må ha oppfinnelseshøyde. Det vil si at løsningen skiller seg klart fra tidligere kjent teknikk på samme område.

Løsningen skal være mulig å gjenskape

Ideen må være en praktisk løsning på et problem, der selve løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er mulig å gjenskape. Det skal være mulig å både forstå og lage løsningen basert på informasjonen som er beskrevet i patentsøknaden. Det betyr også at det bare er tekniske løsninger som kan patentbeskyttes. Dersom ikke ideen din er av teknisk karakter, er det mulig å vurdere varemerkebeskyttelse eller designbeskyttelse.

Hold ideen hemmelig før patentsøknad leveres

Du må aldri offentliggjøre ideen til den tekniske løsningen for tidlig, for eksempel i et foredrag eller en artikkel på nett. Å offentliggjøre en idé før du sender en patentsøknad kan faktisk hindre deg i å oppnå beskyttelse, fordi løsningen blir sett på som en kjent teknikk. Anbefalingen er å holde ideen hemmelig frem til du har fått den første uttalelsen fra Patentstyret. Det kan nemlig være mangler ved søknaden som gjør at du må sende inn en revidert versjon. Hvis du ønsker å vise løsningen din til interessenter som investorer før søknaden er sendt, er det viktig å få personene til å signere en taushetserklæring.

Patent

Sannsynligheten for å oppnå patent er omtrent fem ganger høyere hvis du får hjelp av rådgivere og advokater med god kunnskap om immaterielle rettigheter.

Ny søknad om patent

Skal du sette i gang med patentsøknaden? Da bør du ta deg god tid, gjøre deg kjent med patentloven og få hjelp fra profesjonelle rådgivere for å øke sjansen for å oppnå patentbeskyttelse. Søknaden som leveres til Patentstyret må inneholde:

  • En detaljert beskrivelse av den tekniske løsningen. Beskrivelsen må være så detaljert at en annen fagperson kan produsere løsningen ved å lese den.
  • Patentkrav som definerer vernet til løsningen.
  • Sammendrag av beskrivelsen og patentkravene.
  • Formell informasjon som tittel, søkerens navn, kontaktperson og navn på oppfinneren.

Hvor lenge varer et patent?

Rettigheten til et patent gjelder fra den dagen patentsøknaden ble levert til Patentstyret. Et patent varer i opptil 20 år fra dagen du leverer inn søknaden. Hvert år må du betale en årsavgift, slik at patentet ikke opphører. Verdien av patentbeskyttelse av en teknisk løsning kan endre seg. Det er derfor viktig å gjennomføre jevnlige vurderinger om patentet skal opprettholdes eller ikke. Dette vil en patentrådgiver kunne hjelpe deg med.

For patenter som gjelder legemidler eller plantefarmasøytiske produkter kan det gis inntil fem års forlenget beskyttelsestid (supplerende beskyttelsessertifikat).

Kan ideen min patenteres?

For å vite om en teknisk løsning kan patenteres, må du ha kjennskap til markedet løsningen skal inn i. Identifiser hvem som vil ha bruk for løsningen, og kartlegg om ideen er levedyktig og original. En solid strategi for løsningen må etableres, der både marked, målgruppe, konkurrenter og satsningsområder identifiseres.  Det er ikke enkelt å vurdere om ideen du har oppfyller alle kravene til et patent. For å forstå hva som skal til for at din innovasjon beskyttes, vil det være en god idé å snakke med spesialister innen din bransje. Onsagers er delt inn i ulike bransjeteam med teknisk og juridisk kompetanse. Våre rådgivere forstår teknologien og hvordan den fungerer, og vil hele tiden utfordre deg på din strategi og ambisjoner for løsningen. Skulle det vise seg at patent ikke er riktig løsning for deg, kan det være at varemerkebeskyttelse eller designbeskyttelse er veien å gå.

Hvordan lykkes med patent

Les om hvordan våre kunder har brukt patentbeskyttelse til å bygge en solid grunnmur for sin bedrift.

Da Silje Merethe Fossnes tok sitt fagbrev i kokkefaget fikk hun en kokkekniv i gave fra arbeidsgiveren sin. Det ble starten på en spennende gründerreise.
3194
I 2012 lanserte Eirik Andersen sin første jaktsekk, basert på det patenterte våpenbæresystemet Quick Rifle Release. Fire år etter tok politiet kontakt, og det åpnet et helt nytt marked for Vorn.
5909
Møt gründerne bak holdbarhetsindikatoren som kan revolusjonere vårt forhold til matkvalitet og matsvinn.
4515

Beskytt teknologien din

Vi hjelper deg gjerne på telefon eller i et gratis videomøte. Patentsøknaden er heldigital, og du kan få bistand av oss gjennom hele prosessen.

bolger