Arrangement

Autonomikonferansen 2019

27. mars 2019 - 28. mars 2019

Petrolink-bygget,Stavanger,4033

På Autonomikonferansen 2019 vil det diskuteres regjeringens strategiprosess Digital21 hvor forskning og utvikling innen kunstig intelligens, stordata, tingenes internett og autonome systemer er sentrale punkter.

Digital21 er regjeringens strategiprosess for å fremme næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen. På Autonomikonferansen 2019 vil leder for styringsgruppen i Digital21, Morten Dalsmo, holde åpningsinnlegget og informere om de viktigste funnene i strategien.

Kunstig intelligens, stordata, tingenes internett og autonome systemer

Digital21 peker på fire strategiske teknologier hvor vi må bygge kompetanse og kapasitet gjennom satsing på forskning og utvikling: kunstig intelligens, stordata, tingenes internett og autonome systemer. Autonomikonferansen 2019 har tatt dette til etterretning og tilbyr et spennende program med representanter fra næringsliv og forskningsmiljø som har lyktes i å ta i bruk disse teknologiene til nye anvendelser og bedre industriell effektivitet.

Digital21 skal fremme næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen.

Fem oppgaver vi må løse sammen

Digital21 har utarbeidet en strategi med mer enn 60 konkrete tiltak som alle sammen skal bidra til at vi beveger oss i riktig retning. Strategien peker på fem viktige oppgaver som næringslivet, akademia og det offentlige må løse sammen. De fem oppgavene er:

  1. Etablere en relevant kunnskaps- og teknologibase og utvikle ny næringsvirksomhet
  2. Sikre tilstrekkelig kompetanse med riktig innretning
  3. Gjøre dataressurser tilgjengelig og ha en næringsrettet utvikling av infrastrukturen
  4. Sørge for cybersikkerhet – som et nødvendig premiss
  5. Utvikle offentlig rammeverk som stimulerer innovasjon og digitalisering

Last ned og les digital21 strategien her.

Onsagers har digitalisert IP rådgivning – ta Onsagers IP-sjekk™

For å gjøre det enklere å kartlegge bedriftens viktigste verdier har vi utviklet en smart digital IP-sjekk. Ut fra en enkel kartlegging vil du få en anbefaling på hvordan man kan sikre og styrke bedriftens verdier ytterligere ved hjelp av strategisk håndtering av immaterielle eiendeler (IP) og eventuell etablering av IPR (patent-, varemerke- og designbeskyttelse).

Ta IP-sjekken her.

Onsagers branjseteam for IT og kommunikason stiller ved Trond Ramsvik og Geir Langli. Ta kontakt med dem for gå gjennom din IP-sjekk eller slå an en prat om IP-utfordringer i din bedrift. Du må gjerne også utfordre dem på tanker rundt konferansen tema og IP.

Arrangementsinfo

Petrolink-bygget

Kanalsletta 4
Stavanger, 4033

27. mars 2019 - 28. mars 2019

Kontaktpersoner

Trond Ramsvik
Ph.D - Materialfysikk
Doktor ingeniør i materialfysikk med kunnskap om overflatefysikk, elektronikk, styringssystemer, måleteknikk, industriell automatisering, kvantemekanikk, fotonikk, solceller m.m.
Geir Langli
Ph.D. - Organisk kjemi
Doktor i organisk kjemi, byggingeniør og jobbet tidligere med forskning på hiv-viruset. Han har kunnskap om bioteknologi, VVS, skipssystemer, kjemiteknikk, polymerkjemi m.m.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

En bedrifts prosesser og metoder kan være en avgjørende faktor for å lykkes i et konkurranseutsatt marked. Prosesser og metoder bør håndteres som et verdifullt aktivum i bedriften, og forvaltes både med dokumentasjon, avtaler og beskyttende tiltak, slik at man kan beholde og forsterke konkurransefortrinnet, ikke minst nå som alt…
4370
I filmen, «2001: En romodyssé» fra 1968, så vi for første gang fremtidsvisjonen om kunstig intelligens og autonome romskip. Dette er ikke lenger science fiction, noe bl.a. bilindustrien har vist, nå gjør også autonome skip sitt inntog.
1715
Med 3D-printing blir informasjonen som skal til for å lage et produkt viktigere enn det fysiske produktet. Spesielt ferdigvareindustrien innen plast, glass og metall trenger nå å sikre sine viktigste verdier med industri 4.0.
2188
bolger