Olje og gass

Krav om økt effektivitet, digitalisering og bærekraft driver olje- og gassbransjen mot utvikling av nye produkter, tjenester og forretningsområder

Tilbake til alle bransjer

En rekke installasjoner i Nordsjøen, som hadde en opprinnelig antatt levetid på 20 år, er nå så gamle at installasjonene har et behov for en fullstendig gjennomgang. Dette medfører en del nye utfordringer i form av produksjonstap, tekniske flaskehalser og nye forretningsmodeller. Dette innebærer også nye muligheter for leverandørene som tilbyr inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonstjenester (IMR – Inspection Maintenance and Repair services).

De «gamle utfordringene» – som leveransesvikt, ikke-innfridde forventninger til økt produksjonseffektivitet, økte leveransekostnader og treg adopsjon av ny subsea-teknologi – er områder det vies mye tid og midler på å forbedre. Norsk olje- og gassbransje er preget av en konservativ tilnærming til utfordringer hvor man ofte stoler mer på «field-proven-technology» enn å satse på adopsjon og utvikling av nye løsninger. I tillegg til standardisering av prosesser mener Onsagers at svarene på mange av bransjens utfordringer er et ytterligere fokus på innovasjon og implementering av innovative løsninger for å få ned prisen per fat.

Olje- og gassbransjen er i ferd med å etablere en arbeidsmodell som innebærer tettere samarbeid med partnerne for å hanskes med nevnte utfordringer. Onsagers’ bransjeteam for olje og gass erfarer at bedrifter nyter godt av å ha god oversikt over immaterielle verdier (IP), samt hvordan disse stiller seg i det teknologiske landskapet, ved formalisering av avtaler med eventuelle partnere.

Bransjeteam

Våre team har inngående tverrfaglig kompetanse om de juridiske og tekniske IP-utfordringene i din bransje.

Kontaktpersoner

Onsagers’ olje- og gassteam kan tilby tjenester innen følgende hovedområder:

  • Operatører, det vil si selskaper med eierinteresser i spesifikke olje- og gassfelt
  • Leverandører, altså alle som leverer utstyr/tjenester til operatørene

Strategisk tilnærming i olje- og gassnæringen

Onsagers’ olje- og gassbransjeteam har erfaring med å legge IP-strategier sammen med kunden, og sikre at den utgjør en del av bedriftens forretningsstrategi. Enhver forretningsstrategi bør inneholde en detaljert plan for hvordan man på best mulig måte kan forvalte sine immaterielle verdier. Ved å utforme en gjennomtenkt IP-strategi må bedriften ha oversikt over sitt fulle IP-potensiale, og hvilke virkemidler som kan brukes for å oppnå varige konkurransefortrinn og markedstilgang.

Se mer under Strategisk tilnærming

Etablering av rettigheter der du opererer

Når man skal foreta geografiske valg for registrering av immaterielle rettigheter (IPR), enten det er patent-, varemerke- eller designbeskyttelse, vil det generelle rådet være å fokusere på de områdene der du og dine konkurrenter opererer. Blant de viktigste olje- og gassproduserende landene anses dessverre flere å ha et mangelfullt rettssystem for håndhevelse av IP.

Når dette er sagt, har de fleste olje- og gassproduserende landene undertegnet TRIPS-avtalen (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), som gir muligheten til å iverksette straffereaksjoner mot de medlemslandene som ikke respekterer andres IP, for eksempel gjennom helt eller delvis å forby eksport til det aktuelle landet.

For TRIPS-land er det ikke lenger mulig å ignorere internasjonale reaksjoner.

I tillegg vil ofte aktører i det aktuelle landet ha som policy å overholde andres IP-rettigheter, selv om nasjonale domstoler skulle ha liten eller ingen vilje til å gi nødvendig rettsvern til rettighetshaver.

Se mer under Etablering av rettigheter.

IP-ledelse gir oversikt i røff sjø

Olje- og gassnæringen må, grunnet tøffere internasjonal konkurranse og skjerpede krav til utvinningsgrad, utvikle ny og innovativ teknologi for å kunne produsere mer av reservene. Dette gjelder alle selskaper. Generelt kan man si at å ha handlingsrom for å gjøre det man ønsker er vel så viktig som å beskytte bedriftens særegne teknologi. I en IP-strategisk prosess er det derfor også viktig å kartlegge rettighetene til bedriften, patentlandskapet og handlingsrommet i markedet man opererer.

Onsagers’ olje- og gassbransjeteam tilbyr en rekke støttetjenester ut over etablering av rettigheter, som kan være nyttig i strategiarbeidet og det daglige virket.

Se mer under IP-ledelse

Mockup_Whitepaper_1-IoT_Copyspace_transp

Fokus

Sju Industri 4.0-teknologier som kan bli ditt fortrinn

Norske virksomheter investerer tungt i Industri 4.0-teknologi. Dette stiller nye krav til IP-beskyttelse, for å sikre at investeringen blir et varig konkurransefortrinn.

Kundeprat med Interwell P&A

Løser en av oljeindustriens største utfordringer med menneskeskapt vulkan

Les kundeprat
Onsagers_Kontakt@2x

Kan vi hjelpe deg videre?

Fyll ut informasjonen under, og en av våre eksperter vil kontakte deg.