Fornybar energi og klima

Skal vi nå verdens klimamål og 2-gradersmålet i Paris-avtalen må mer av verdens energiforbruk komme fra fornybare kilder. Det setter høye krav til innovasjon i bransjen, som er i stor vekst. Høy innovasjonstakt krever at bedrifter har en tydelig strategi for å håndtere IP, slik at man tar eierskap til egne ideer og løsninger og kan sikre markedsmessige fordeler.

Tilbake til alle bransjer


I dag skaffes 80 prosent av energi gjennom fossilt brennstoff. En konsekvens av dette er at store lagre karbondioksid frigjøres. Karbondioksid er et surt oksid, og en ikke-kondenserbar drivhusgass som vil leve lenge i jordas atmosfære. Den delen av stoffet som løses i vann vil danne karbonsyre og gjøre vannmassene surere, og den delen av stoffet som blir igjen i atmosfæren vil skape en vedvarende endring av jordas varmebalanse. Sistnevnte fører til global oppvarming. I tillegg kommer kjemiske urenheter i de fossile brenslene og uforbrente restprodukter. Disse slippes ut i atmosfæren når de fossile brenslene forbrennes og medfører sur nedbør, smog, eksponering for sykdomsfremkallende forbindelser – hvilket skaper lokale forurensingsproblemer.

Bransjeteam

Våre team har inngående tverrfaglig kompetanse om de juridiske og tekniske IP-utfordringene i din bransje.

Kontaktpersoner

Fossilt brensel trenger konkurranse av hensyn til miljøet

Ifølge den femte hovedrapporten til FNs klimapanel, utgitt i september 2013, er ikke dagens forbruk av fossile brensler bærekraftig. Stoffene skaper en uholdbar forsuring av havene, og en potensielt farlig global oppvarming som truer med å destabilisere våre samfunn og redusere verdens matproduksjon.

For å overholde FNs klimamål vil det være nødvendig å la to tredjedeler av påviste reserver fossilt brensel bli liggende i bakken. I tillegg vil det være nødvendige å holde verdens karbonutslipp på under tusen gigatonn. Dette betyr at dagens CO2-utslipp maksimalt kan fortsette i 30–50 år til dersom man vil være på den sikre siden.

I dag er teknologiene atomkraft (fisjonskraftverk) og fornybar energi tilgjengelig som erstattere for energiproduksjon med fossilt brennstoff. Atomkraftverk har store utfordringer med radioaktivt avfall og anleggssikkerhet, hvilket gjør at denne kraftformen antageligvis ikke vil være svaret på fremtidens karbonnøytrale energiforsyning. Verdenssamfunnet må satse langt mer på fornybar energi dersom den globale oppvarmingen skal bremses. Fornybar energi har sannsynligvis et fantastisk forretningspotensiale i tiden fremover.

Les mer om – Fornybar energi på internasjonale markeder.

Vi trenger innovasjon innen fornybar energi-teknologien.

Fornybar energi bringes vanligvis til sluttbrukeren i form av oppvarmet vann eller elektrisk kraft.

Fornybare energiformer spenner fra lavteknologiske løsninger som å brenne biomasse (dyreavføring, tørre planterester og lignende) til egen husholdning, til langt mer moderne storskala-teknologier som vannkraft, geovarmekraftverk og vindkraft. I tillegg har man høyteknologiske løsninger som solcellekraftverk, membranbaserte saltkraftverk og bølgekraft.

Noen fornybare energiformer er uforutsigbare energileverandører fordi de avhenger av at sola skinner og vinden blåser. En annen utfordring er at elektrisk energi ikke kan lagres i stor skala: Den må lagres ved å konverteres til varme, kjemisk energi (batterier), potensiell energi eller lignende. Parallelt med utviklingen av fornybar energi vil det komme utvikling av lagringsteknologier for energien. En annen viktig faktor for å muliggjøre en utfasing av fossile brensler er energieffektivisering.

Les mer om IP-strategi.

Etablere rettigheter er case-by-case innen denne bransjen.

Den fornybare energisektoren vil sannsynligvis oppleve en formidabel vekst de neste tiårene, og inkludere en et stort antall velutviklede teknologier. Innovasjon innen bransjen vil sannsynligvis inkludere løsninger rettet mot enkeltindividers hverdag så vel som storskalaanlegg som skal forsyne hele regioner med energi. Den fornybare energibransjen spenner fra små aktører med nisjeprodukter og lokale markedsinteresser til store, internasjonalt orienterte og kunnskapsintensive aktører.

Les om den maritime bransjen, som tar miljøkrav på alvor.

Sektoren har vidt forskjellige behov når det kommer til beskyttelse av immaterielle rettigheter og/eller beskyttelse mot andres immaterielle rettigheter, og det er ikke mulig å gi en felles oppskrift som passer hele bransjen. Noen aktører vil trenge handlingsrom for noen få nisjeprodukter i et begrenset marked, noen ønsker å dele sine ideer, mens andre aktører har behov for å eie egen teknologiutvikling på det globale markedet.

Vi vil hjelpe din bedrift med å finne den beste måten å sikre utvikling på uten at det går på akkord med bedriftens filosofi eller fellesskapets beste.

Les mer om etablering av rettigheter.

IP-ledelse – analyse og IP-forvaltning

Den fornybare energi- og miljøbransjen står overfor en formidabel økning i krav om innovasjon. Dersom man skal tåle en kapitalkrevende utvikling gjør bedriften lurt i å sikre sine investeringer.

IPR-strategi bør være en naturlig del av enhver forretningsplan. Onsagers tilbyr et tett samarbeid med kunden for bedre å sikre deres IP-strategi, og at denne utgjør en del av forretningsstrategien. Onsagers benytter flere verktøy i slike prosesser, blant annet for å identifisere rettigheter som bør beskyttes, avklare handlingsrom og øvrige analyser.

Eksempler på slike analyser er IP due diligence (kartlegging av bedriftens rettigheter), Freedom-to-Operate (for å vurdere handlingsfrihet og inngrepsrisiko) og Patent Landscaping (bli kjent med patentlandskapet innen deres markedssegment).

Onsagers utarbeider omfanget av slike analyser i tett dialog med kunden, slik at vi får et relevant og treffsikkert resultat. Resultatet av analysen(e) brukes i det videre arbeidet, slik at man kan konkretisere og sikre den mest hensiktsmessige IPR-strategien for din bedrift.

Les mer om IP-ledelse.

Kundeprat med Seaproof Solutions

Fra olje til fornybar med patentert kabelbeskyttelse

Les kundeprat
Onsagers_Kontakt@2x

Kan vi hjelpe deg videre?

Fyll ut informasjonen under, og en av våre eksperter vil kontakte deg.