Elkraft og elektronikk

Den store vannkraftutbyggingen i Norge har skapt rom for en høyteknologisk bransje som er ledende på innovasjon. I takt med utvikling av samfunnets behov for energiforsyning er teknologiene er stadig under utvikling, og de immaterielle verdiene som skapes er uvurderlige for bedriftene som driver utviklingen. For å sikre verdiene må man ha et trygt grep om IP-rettigheter og -strategier.

Tilbake til alle bransjer

Grunnet utbygging av vannkraft har det gjennom de siste tiårene vært stor produksjon og utvikling av elkraftekniske produkter i Norge. Turbiner, generatorer, transformatorer og kabler til norske og utenlandske kraftprodusenter og -distributører er stadig under utvikling. Utbygging av basestasjoner for mobiltelefoni, el-biler og flere datasentre for skytjenester gjør at man har stort behov for pålitelige og effektive strømforsyninger. Mye av fremtidens eldrivere trenger kraftelektronikk for å konvertere vekselstrøm til likestrøm. Kraftelektronikk anvendes også til å konvertere solenergi (likestrøm) til vekselstrøm slik at den kan mates inn på kraftdistribusjonsnettet.

Les mer om: – Smartgrids – fremtidenes kraftnett

Bransjeteam

Våre team har inngående tverrfaglig kompetanse om de juridiske og tekniske IP-utfordringene i din bransje.

Kontaktpersoner

Onsagers’ bransjeteam har erfaring med elkraftnæringen innenfor følgende områder:

  • Elkraft innen industrien
  • Elkraft og elektronikk innen bygg og anlegg
  • Forbrukerelektronikk innen blant annet varehandel

Strategisk perspektiv til rettigheter i fremtidens elkraft-industri

Både elkraft- og elektronikkbransjen opplever en stor økning i krav om innovasjon innen produksjon, forsyning og utnyttelse av elkraft. Dersom man skal tåle en kapitalkrevende utvikling, er det fordel for bedriften at investeringene blir sikret.

Onsagers kan bistå med utforming av en IP-strategi som passer inn i øvrig forretningsstrategi.

Gjennom en grundig IP-strategi vil man oppnå sikkerhet for sine investeringer i form av rettigheter, og en god strategi mot stadig økende konkurranse både fra Norge og utlandet.

Les mer om IP-strategi

Rettighetsetablering kan være riktig valg for din bedrift

Satsing på forskning og utvikling kan være kostbart og risikofylt for bedrifter i bransjer der introdusering av ny teknologi fordrer høye etableringskostnader. Ved å beskytte bedriftens rettigheter får man større sikkerhet for å få tilbake investeringene som gjøres til utvikling.

Mange bedrifter i elkraftnæringen er underleverandører og selger ikke produkter direkte til forbrukere. For underleverandører er det spesielt viktig å ha eierskap til produktrettighetene når man skal gå inn i partneravtaler med store bedrifter.

Patent er en tidsbegrenset og territorial rettighet som hindrer andre fra å utnytte en oppfinnelse for kommersielle formål. Patenteringsprosessen er som regel en svært kompleks og langsiktig affære, og vi anbefaler derfor sterkt at patentrådgivere involveres på et så tidlig stadium som mulig slik at man i fellesskap kan utarbeide en god IP-strategi.

Selv om et patent ofte sikrer rettighetene til kjernen i et konsept, vil også varemerkebeskyttelse være en viktig sikring av konseptets markedstilgang, og samtidig heve inngangsbarrierene for konkurrenter. Dersom man skal investere i patentbeskyttelse vil de fleste bedrifter nyte godt av å tilleggssikre den jobben som gjøres for å bygge et varemerke, slik at fremtidige rettigheter som erverves i et patent sikres.

Hemmelighold og publisering av teknologi er gode alternativer til patent, men begge løsningene krever at bedriften har gode rutiner.

Når Onsagers’ bransjeteam utformer IP-strategien til din bedrift, vil handlingsrom og alternativer bli vurdert for å finne de beste løsningene, og hvorvidt patent, hemmelighold eller publisering vil være mest hensiktsmessig.

Norges medlemskap i EPO (European Patent Office) gjør at norske bedrifter i større grad må ta hensyn til konkurrenter som tar med seg patenter fra utlandet til det norske markedet. Alle europeiske patentsøknader har potensiale til å gi en enerett som kan gjøres gjeldende også i Norge. Onsagers vil som en del av strategiprosessen hjelpe til med å kartlegge konkurranselandskapet, og stake ut en kurs for å etablere en strategi som skaffer konkurransefortrinn.

Les mer om etablering av IP-rettigheter

IP-ledelse sikrer at IP-strategien blir en del av forretningsstrategien

Onsagers tilbyr et tett samarbeid med kunden for å bedre sikre deres IP-strategi, og at denne utgjør en del av forretningsstrategien. Onsagers benytter flere verktøy i slike prosesser, blant annet å identifisere rettigheter som bør beskyttes, avklare handlingsrom og øvrige analyser.

IP-strategi bør være en naturlig del av enhver forretningsplan.

Mange aktører i elkraftbransjen velger å beskytte sine ideer, som gjør at oversikten over patentrettighetene i bransjen er grunnleggende for å kunne lykkes. Onsagers kan være behjelpelig med å skaffe slike oversikter og kartlegge din bedrifts konkrete handlingsrom.

Eksempler på slike analyser er IP due dilligence (kartlegging av bedriftens rettigheter), Freedom-to-Operate (for å vurdere handlingsfrihet og inngrepsrisiko) og Patent Landscaping (bli kjent med patentlandskapet i deres markedssegment).

Onsagers utarbeider omfanget av slike analyser i tett dialog med kunden, så resultatet er relevant og treffsikkert. Resultatet av analysen(e) brukes i det videre arbeidet, slik at man kan konkretisere og sikre den mest hensiktsmessige IP-strategien for din bedrift.

Les mer om IP-ledelse

Kundeprat med Laerdal Medical

Beskyttelse mot livsfarlige kopier

Les kundeprat
Onsagers_Kontakt@2x

Kan vi hjelpe deg videre?

Fyll ut informasjonen under, og en av våre eksperter vil kontakte deg.