Artikkel Strategi

Internasjonalt samarbeid om patentkvalitet

Med et fagmiljø bestående av Norges fremste patentrådgivere som sikrer patentrettigheter i over 120 jurisdiksjoner i verden, delte vi nylig våre erfaringer med patentmyndigheter fra 11 ulike land.

I spørsmål om å tildele lovlig monopol i form av patentrettigheter, har myndighetene en viktig rolle. Det er de enkelte lands patentmyndigheter som behandler søknader og avgjør om patenter, varemerker og designregistreringer kan innvilges. Denne oppgaven administreres av nasjonale myndigheter, som for eksempel Kenya Industrial Property Institute, eller Industrial Property Office of the Republic of Serbia. I Norge er Patentstyret den offentlige etaten som har dette ansvaret.

Som ledd i et kompetansehevingsprogram i regi av FN-organet WIPO, i samarbeid med Patentstyret i Norge, fikk Onsagers i slutten av mai besøk av 16 erfarne representanter fra patentmyndigheter i 11 land fra ulike deler av verden – fra Mexico i vest til Indonesia i øst.

Målet med programmet var å øke kompetansen hos ledere og saksbehandlere ved de ulike patentmyndighetene, med særlig vekt på kvalitet i saksbehandlingen av patentsøknader og utvikling av myndighetenes tjenestetilbud til næringsliv og entreprenører lokalt.

Vi i Onsagers har i 70 år hatt et godt samarbeid med Patentstyret som forvaltningsorgan for blant annet patenter, og det var derfor vi med glede tok imot besøket og delte av våre erfaringer med å sikre høy patentkvalitet for våre klienter i Norge samt samarbeidet med Patentstyret.

Les mer om Patentkvalitetsprogrammet til WIPO på Patentstyrets nettside, her

Hva er patentkvalitet?

Deltakerne på kurset fikk blant annet høre hvordan vi i Onsagers bistår våre klienter med utforming av patentsøknader og hvordan vi fokuserer på at det endelige patentet skal få så høy kvalitet som mulig – ikke bare teknisk, men også i en kommersiell sammenheng. Blant annet gjennomfører vi et solid forarbeid som sikrer at patentsøknaden henger godt sammen med bedriftens ambisjoner og forretningsvirksomhet, og at den er tilpasset informasjon som skal hemmeligholdes eller publiseres.

Videre gjennomfører vi oftest grundige og dype søk slik at patentsøknaden, allerede fra utgangspunktet, tar høyde for tidligere publisert kunnskap og dermed tåler innsigelser fra konkurrenter. Forarbeidet bidrar også til en smidigere prosess under saksbehandlingen i Patentstyret og i andre lands patentmyndigheter.

For å få best mulig resultat og for å sikre et best mulig grunnlag for vår rådgivning, samarbeider vi ofte tett med Patentstyret når vi søker i patentlitteraturen, både ved innledende søk etter bakgrunnsmateriale og i forbindelse med handlingsromanalyser og ugyldighetsvurderinger m.m. Et slikt samarbeid mellom oss som rådgivere og Patentstyret som myndighetsorgan er svært nyttig, ettersom Patentstyret har svært god tilgang til oppdaterte patentdatabaser, og saksbehandlerne gjør en meget kompetent og grundig jobb. Noe av hemmeligheten i god patentkvalitet ligger blant annet i at vi med dette samarbeidet tidlig kan se hvilken tilbakemelding som vil kunne komme i den senere behandlingen av en patentsøknad.

For å sikre at patentene gir best mulig grunnlag for kommersiell utnyttelse, tar vi også sikte på at patentkravene skal være tydelige og konsise, slik at beskyttelsen av ideen er tydelig, uten at avgrensningene hverken blir for brede eller for smale. Også her er samspillet med patentmyndighetene viktig for å få til tydelige patentvern både for patentinnehaver, men også for samfunnet som skal kunne innrette seg etter den monopolsituasjonen som tildeles.

Patentstyret er et myndighetsorgan

Patentstyret som myndighetsorgan skal ivareta samfunnsinteressen, mens vi som rådgivere skal ivareta næringslivets interesser som patentinnehavere. Selv om vi representerer ulike interessegrupper, er samspillet i saksbehandlingen svært verdifullt for å komme til et godt resultat for begge parter, og det er i dette krysningspunktet man kan snakke om god patentkvalitet.

I tillegg prioriterer vi i Onsagers å sikre en effektiv og kostnadseffektiv patenteringsprosess. En godt tilrettelagt patenteringsprosess fra A–Å kan gjerne være i overkant av 40 % rimeligere enn en tilsvarende tilfeldig eller dårlig planlagt prosess. Patentavdelingen i Onsagers arbeider etter et «best practice»-konsept som ikke bare skal sikre høy patentkvalitet, men som også skal være mest mulig kostnadseffektiv. Det er med andre ord ikke kostnaden med utarbeidelsen av patentsøknaden alene som er avgjørende, men hele prosessen fra idé til meddelt rettighet.

Bruk lokale kontorer

Ettersom deltakerne kom fra hele verden var det også naturlig å understreke at det nesten uten unntak er nødvendig å tilpasse en patentsøknad til det enkelte lands lokale praksis og regelverk. Det kan handle om språk, men det kan også handle om å tilpasse seg særegenheter i lokale regler og krav. Helst bør slike tilpasninger gjøres så tidlig som mulig, for å redusere unødvendige fremtidige kostnader. Jo tydeligere de lokale myndighetene er på sine krav, jo enklere er det å få til en kostnadseffektiv tilpasning.

Vi anbefaler våre kunder derfor alltid å benytte en lokal nasjonal rådgiver som et mellomledd i prosessen, enten man sitter i utlandet og vil ha patent i Norge eller vice versa. Det er kostbart å søke patenter, og hvis man ikke har gjort et godt nok forarbeid eller har tilpasset patentsøknaden til lokale forhold, kan hele prosessen bli unødvendig ressurskrevende og kan attpåtil få et unødvendig negativt utfall. Dette er bare noen av grunnene til at et samarbeid mellom myndigheter og rådgivere er så viktig.

Et felles ansvar for kompetanseheving

I Norge har vi tradisjonelt en god dialog mellom patentmyndigheter og patentrådgivere. Vi har også en solid oppdatert lovgivning rundt patenter hvor en god og konsekvent håndhevelse skal sikre forutsigbarhet.

Riktignok har vi fortsatt et stykke igjen før norsk næringsliv er i verdenstoppen når det gjelder bruk av IPR (Intellectual Property Rights) som strategisk virkemiddel, men ambisjonene er der i aller høyeste grad og er ytterligere forsterket gjennom flere satsninger den siste tiden. Noen bransjer er allerede kommet langt, mens andre henger etter og kan i verste fall stå i fare for å miste markedstilgangen for sine produkter og tjenester dersom andre kommer dem i forkjøpet med sine rettigheter. Onsagers ser det som et felles ansvar sammen med myndighetene å øke kunnskapsnivået i norsk næringsliv rundt sikring og forvaltning av immaterielle verdier, særlig på rettigheter som patent, varemerke og design.

Onsagers’ bransjeteam er aktive på bransjetreff og konferanser, hvor Onsagers blant annet tilbyr NHOs medlemsbedrifter fordeler innen hele tjenestespekteret på IP-rådgivning samt kurs og kunnskapsheving. Både Onsagers og Patentstyret avholder også kurs og seminarer jevnlig for å bidra til å øke kunnskapsnivået og bevisstheten rundt IPR.

Vil du heve kunnskapsnivået i din bedrift? Se hvordan vi kan bistå med kunnskapsheving og utvikling av IP-kultur

Økt kontaktflate

Det var utvilsomt svært interessant for oss i Onsagers å møte representantene som kom på besøk, da det også gir oss verdifulle kontakter og innsikt som kan komme våre kunder til gode dersom de søker om patent i de landene som var representert.

Det er også en glede å kunne utvide kontaktflaten vi fra før har med Patentstyret, og vi ser frem til neste anledning til å samarbeide om kunnskap og kvalitet.

Bidragsytere

[gravityform id="31" title="true" description="true" ajax="true" tabindex="-1"]