Artikkel

God sikt på norsk sokkel

På årsmøtet for olje og gass i Norsk Industri kom det tydelig frem at næringen har sittet stille i båten og manøvrert klokt i det usikre farvannet.

Til tross for en turbulent oljepris var det mye optimisme å spore på årsmøtet til bransjeforeningen for olje og gass i Norsk Industri, særlig blant de større aktørene. Det er imidlertid ikke til å komme unna at mange også er nervøse for fremtiden. Med et stort oljeprisfall bak oss, er det naturlig at mange er opptatt av omstilling og innovasjon i oljebransjen.

Nærhet til verdens største marked

Når det gjelder framtidsutsiktene for de norske subsea-aktørene er norsk kontinentalsokkel et av de største markedene i verden, ifølge de store undervannsentreprenørene – og ifølge oljeselskapene er valg av entreprenør avhengig av pris og tilgjengelighet. Med konkurransefortrinn slik som nærhet til et så stort marked som vi finner på norsk kontinentalsokkel, må de norske aktørene jobbe med effektivisering for å nå opp på pris.

Oljeselskapene skal de nærmeste årene bygge ut Johan Sverdrup-feltet og andre felt på Utsirahøgda. Undervannsentreprenørene vil sannsynligvis ikke få så stor andel av dette markedet, ettersom disse feltene ligger på forholdsvis grunt vann, og de vil stort sett ha plattformkompletterte brønner. Det er derimot større forhåpninger knyttet til utbygging av Johan Castberg og en rekke mindre felt som sannsynligvis vil bygges ut med bunnrammer – knyttet opp mot plattforminfrastruktur i nærheten.

Feltene som er i drift i dag har et 30- til 40-årsperspektiv, og med Johan Sverdrup i startgropa og det faktum at det knapt er tappet olje fra Barentshavet ennå, er næringens dager på ingen måte talte.

Bruke oljeteknologi på nye områder

Den norske olje- og gassnæringen har bygget opp enorme immaterielle verdier (IP) som nå skal forvaltes videre med overføring av kunnskap til andre næringer. Vi vil fremover se flere initiativer, slik som Transferit 1, som handler om å benytte og overføre denne unike kompetansen på fagområdet Olje og Gass innenfor nye næringer slik at aktørene (og Norge) får flere ben å stå på.

Vi som IP-rådgivere ser frem til at de mange unike løsningene innen olje- og gassektoren blir tatt i bruk på nye måter, noe som i seg selv kan gi nye immaterielle verdier.

Innovative aktører får sin vår

De små leverandørene i næringen er prisgitt de stores fokus på kostnadskutt og effektivitetsøkning nå. Underleverandørene opplever for tiden en økt konkurranse både på pris, men ikke minst på etterspørsel etter innovative, nye grep som kan hjelpe næringen å spare kostnader. Med økt risikovilje for å øke effektiviteten hos de store aktørene, vil vi nok fremover se at underleverandører som har satset på forskning og utvikling endelig vil få sin vår.

Vi må få tilbake fokuset på FoU, og få tilbake Nordsjøen som det laboratoriet det historisk sett har vært, ble det ytret fra salen.

Å være orientert om hva konkurrentene gjør og ha en klar strategi for immaterielle rettigheter, er svært viktig når man skal fornye seg eller komme med nye løsninger. Det er viktig å ha et bevisst forhold til sine og andres immaterielle rettigheter – både ved egen utvikling eller samarbeid og lisenser med andre.

Les mer om teknologi-boom med lav oljepris, her

Samarbeid og effektivisering fremfor kutt

Samarbeidet mellom aktørene i bransjen er nemlig en av styrkene til den norske olje- og gassnæringen, noe flere på konferansen ga uttrykk for. Ved å effektivisere fremfor å kutte i ansatte, vil man dessuten ivareta den unike kompetansen som finnes i næringen, noe som også vil være svært viktig i de kommende årene og tiårene.

Les mer om å beholde rettighetene ved samarbeid, her