Artikkel Strategi

Batteri- og fornybarsatsingen krever en god IP-strategi

Batteri- og fornybarsatsingen krever en god IP-strategi

Det grønne skiftet har akselerert i kjølvannet av den europeiske kraftkrisen. I Norge ser industrien på vindkraft og batteriproduksjon som løsningen på fremtidens energibehov. Det har sine teknologiske og politiske utfordringer, men også muligheter, for å ta eierskap til verdiene som oppstår i innovasjonsprosessen.

Norges geopolitiske stilling og tilknytning til EU, i en tid som preges av klimakrise, økte energipriser og konflikten i Ukraina, var hovedtemaet på konferansen Industri 2022 i Bodø i september. Konferansen samlet politikere og nøkkelpersoner innen norsk industri i den nordlige landsdelen. Det var spesielt fokus på fremtidig batteriproduksjon og hvordan man kan øke energiproduksjonen fra fornybare kilder betydelig fremover.

I tillegg til vannkraft er det særlig vindkraft som utgjør en betydelig kilde til fornybar energi med stort potensial. Blant foredragsholdere og deltagere på Industrikonferansen 2022 tok flere til orde for at norsk industri må jobbe mer for at det norske folk skal bli mer positivt innstilt til landvind. Det er imidlertid mange krevende avveininger knyttet til natur og vern. Noe som krever et godt samarbeid mellom både lokale og nasjonale myndigheter når mulighetsstudier skal gjøres og konsesjoner skal gis.

Innovasjon blir enormt viktig for å øke krafttilfanget til industrien. I forlengelse av Industrikonferansen 2022 ønsker Onsagers å dele noen perspektiver på innovasjon og sikring av immaterielle verdier knyttet til utvikling av fornybar energi. Det er jo nettopp innovasjon som kan gi løsninger som i mindre grad medfører naturinngrep og er til sjenanse for mennesker og dyr.

Kommende innovasjon innen vindkraft og batteriproduksjon

Det er naturlig at andre europeiske land ligger i forkant når det gjelder innovasjon rundt landvind, som for eksempel Tyskland. Der har man ikke møtt den store motstanden som vi har her i Norge. Det å få interessegrupper med på innovasjonsutviklingen har vært suksessoppskrift i Tyskland.

I Norge har vi svært høy kompetanse innen olje- og gassproduksjon, som bransjeaktørene allerede bruker innen fornybar energiproduksjon. 
Press på myndigheter fra interessegrupper skaper miljøtiltak. Jo strengere miljøtiltak som kommer, jo mer innovasjon skapes. Regulatoriske endringer er en stor kilde til innovasjon. 

Det ble ikke nevnt så mange konkrete eksempler på kommende innovasjoner på Industrikonferansen 2022, men om man skal spekulere, burde man forvente nyskaping innen generator-teknologi, blad-design, energifordeling og systemer for å beskytte lokal fauna. For havvind ser vi allerede en stor opptrapping av innovasjon i Norge, drevet frem av selskaper som tradisjonelt har levert systemer til olje- og gassindustrien. 

Kompetansen disse aktørene sitter på har vist seg verdifull for å utvikle teknologi til å plassere vindturbin-søyler på havbunnen, noe som krever tunge løft med høy grad av presisjon og dynamisk posisjonering. Flytende havvind krever avansert fortøyning og ballast. Dette er særlig viktig utenfor norskekysten, hvor været kan være røft. Også her kommer kompetansen innen offshore olje og gass til å være viktig fremover.

En økt innsats på batteriproduksjon vil ikke bare gi innovasjon på batteri, produksjonsutstyr og produksjonsprosesser, men også på selve infrastrukturen som må bygges opp rundt batterifabrikker, for eksempel når man skal ta imot energi fra havvindsparker.

Verdien i IP-strategi og rutiner

En vesentlig økning av kraftproduksjon og krafteffektivisering vil gi både politiske og teknologiske utfordringer, men også muligheter, spesielt innen Intellectual Property (IP). 

For aktørene som driver frem innovasjonene er det kritisk å sikre immaterielle verdier som forretningshemmeligheter, patenter, varemerker og design – som igjen krever en omforent IP-strategi. I tillegg kan en slik IP-strategi sette føringer for publikasjoner, som blant annet kan sikre nødvendig handlingsrom for bedriften.

IP-strategien er styrets og ledelsens verktøy for å sikre at selskapet oppnår sine forretningsmål, og bør være en integrert del av forretningsmodellen fra et tidlig stadie. (I The Business Model Canvas, utviklet av den østerrikske økonomen Alexander Osterwalder, ligger IP under ‘Key Resources’, som er en av de ni sentrale elementene i en forretningsmodell).  

Verdien av en helhetlig IP-strategi er potensielt svært høy. En undersøkelse gjort blant de fem hundre største børsnoterte selskaper i USA (S&P500) viste at intellektuell kapital og immaterielle eiendeler utgjorde 90 prosent av selskapsverdien til disse selskapene i år 2020.  

Beskytt forretningshemmeligheter og IP fra dag én

Fra dag én i et nytt innovasjonsprosjekt må man ta en avgjørelse på hva som skal være forretningshemmeligheter, hva man ønsker å publisere og hva man skal sikre eierskap til gjennom patent, varemerke og design. Deretter må man etablere rutiner for hvordan konfidensiell informasjon skal behandles internt i selskapet. 

Innovasjon innebærer en del prøving og feiling. Fra idé til endelig produkt eller prosess bygger man ekstremt verdifull kompetanse som man ikke ønsker skal lekke ut av selskapet. Fornybarsatsningen vil også kreve at man henter inn utenlandsk ekspertise og arbeidskraft. Det setter strengere krav til ansettelseskontrakter og NDA-er (Non Disclosure Agreements), så man reduserer risikoen for lekkasje til konkurrerende land når personer med tilgang til forretningshemmeligheter for eksempel slutter. Kontraktsrett vil altså bli stadig viktigere fremover for å regulere samhandling mellom virksomheter knyttet til IP.

Spesielt viktig er det å datospore informasjon. Hvis en konkurrent om 1-2 år leverer inn en patentsøknad som kan være hindrende for den videre kommersielle driften av selskapet, blir det viktig å kunne dokumentere at dette var din forretningshemmelighet før søknaden til konkurrenten ble innlevert. Man må deretter fortsette produksjonen innenfor de rammene som forretningshemmeligheten gir. Dette fordrer at rutiner for forretningshemmeligheter er på plass fra dag én.

Virksomheter og bransjer har ulik modenhet knyttet til IP

Mange av selskapene som tradisjonelt har jobbet i olje- og gass og nå konverterer til fornybar energi er ganske erfarne når det gjelder IP, i den forstand at de kontinuerlig vurderer hva som skal patenteres og varemerke beskyttes. Men fokuset stopper ofte der. Mange har fortsatt en vei å gå for å etablere en helhetlig IP-strategi, som blant annet også definerer hvordan man skal jobbe med forretningshemmeligheter og hvordan man reduserer risiko for å gjøre inngrep i andres rettigheter. 

Aktørene som skal bidra til å få til det grønne skiftet bør på et tidlig tidspunkt skaffe seg kompetanse på immaterielle rettigheter, potensialet som ligger i selskapet og hvilke fallgruver man må unngå. Det vil skape konkurransekraft, sikre immaterielle verdier og skape lønnsomme arbeidsplasser i lang tid fremover. 

Faksimile av Whitepaper

Last ned whitepaper

Les mer om hvilke funksjoner et patent kan ha, og hvordan du kan sikre at investeringen understøtter bedriftens langsiktige strategi.

"*" indicates required fields

Nyhetsbrev