I dagens kunnskapsøkonomi er de immaterielle verdiene (IP) stadig mer sentrale i bedriftens verdiskapning. Undersøkelser viser at opp mot 80% av verdiene i en moderne kunnskapsbedrift er immaterielle. De immaterielle verdiene kommer gjerne fra ansattes eller samarbeidspartneres kunnskap, erfaring, kreativitet og bedriftskultur.

Utviklingen av immaterielle verdier kan være ressurskrevende, og det er alltid en risiko for å bli etterliknet eller kopiert dersom man utvikler noe som faller i smak i markedet. Det kan være etterlikning av godt design, en logo, et navn, eller en teknisk løsning.

 Å bli etterliknet er gjerne tegn på at man har utviklet noe som faller i smak. Dersom man opplever betydelig konkurranse fra en etterlikning, kan det være et tegn på at man ikke har sikret sine immaterielle verdier godt nok.


For å sikre bedriftens immaterielle verdier mot etterlikning og kopiering er det mulig å etablere IP-rettigheter. Det mest alminnelige er beskyttelse av tekniske løsninger (patent), navn og logo (varemerke), design og ornamenter (designregistrering) og forretningshemmeligheter (know-how). Gjennom registrering av domenenavn og foretaksnavn er det også mulig å sikre seg eierskap som bidrar til å øke verdien og anvendeligheten av IP-rettighetene.

Onsagers kan etablere IP-rettigheter som patent, varemerke og design for din bedrift i Norge og andre land. Årlig etablerer vi rettigheter i 140 – 150 ulike land i verden for norsk næringsliv.

IP-rettigheter sikrer eiendomsrett, råderett og kommersiell kontroll. IP-rettigheter kan derfor være en god måte å sikre muligheten til å kapitalisere på kompetanse og bedriftskultur. Særlig viktig er IP-rettigheter hvis utviklingen krever store investeringer som skal tilbakebetales over lang tid gjennom å kapitalisere på salg av produkter og tjenester som er basert på de immaterielle verdiene.

 

Patent – beskyttelse av en unik teknisk løsning

Et patent gir en tidsavgrenset enerett til en konkret teknisk løsning. I de fleste land er begrensningen opptil 20 år. En patentrettighet er videre geografisk begrenset til en jurisdiksjon og hindrer andre fra å tilby eller utnytte den tekniske løsningen for kommersielle formål i denne jurisdiksjonen. Patenter gir dermed juridisk og kommersielt eierskap, råderett og kontroll over teknologi og tekniske løsninger i vid forstand.

For enkelte bedrifter vil utvikling av ny teknologi være så kostnadskrevende at de på forhånd forsikrer seg om at det er mulig å oppnå patentbeskyttelse samt at man ikke krenker andres rettigheter. Våre Patentrådgivere kan bidra med begge deler.

Dersom en teknisk løsning skal kunne la seg beskytte med patent, må følgende være oppfylt:

 • Løsningen må ikke være innenfor de områder som er unntatt fra patentbeskyttelse i Patentloven
 • Løsningen må være ny, det vil si at løsningen må IKKE være publisert på noen som helst måte
 • Løsningen må inneha oppfinnelseshøyde, det vil si skille seg vesentlig fra det som allerede er kjent
 • Løsningen må kunne anvendes industrielt

Lovverket for etablering av patentrettigheter er langt på vei harmonisert i en rekke land, og det er en rekke muligheter for å skreddersy etableringen av rettigheter til det enkelte tilfelle.

Våre Patentrådgivere kan gi råd og veiledning om etablering av patentrettigheter, slik at prosessen blir oversiktlig og kostnadseffektiv.

SPC – forlenget beskyttelsestid

For patenter innen enkelte tekniske områder, er det mulig å søke om utvidelse av patentets vernetid med inntil ytterligere 5 år. Ordningen kalles Supplementary Patent Certificate (SPC) og innebærer behandling av en søknad om utvidet vernetid hos det enkelte lands patentmyndighet. Ordningen er særlig rettet mot tekniske områder hvor utprøving og myndighetsgodkjenning av produkter tar svært lang tid, og hvor muligheten til å kapitalisere på den immaterielle innsatsen ved salg av produkter derfor er tilsvarende forkortet. Særlig gjelder dette innenfor legemidler og bioteknologi.

Våre patentrådgivere kan gå råd og veiledning om mulighetene for å oppnå forlenget beskyttelsestid og kan selvsagt gjennomføre søknadsprosessen for deg.

Oversikt over de vanligste patentrelaterte tjenestene Onsagers tilbyr:

 • kartlegging av eksisterende patentrettigheter
 • vurdering av mulighetene for å oppnå patentbeskyttelse
 • vurdering av hva som kan og bør patentbeskyttes
 • utarbeidelse av patentsøknader for innlevering i Norge, Europa og USA, og også for innlevering i andre land gjennom vårt internasjonale kontaktnett
 • utarbeidelse av innsigelse mot andres patentsøknader for å hindre at søknaden blir godkjent eller for å innskrenke beskyttelsesomfanget
 • vurdering av hvorvidt det forekommer inngrep i et patent
 • evaluering av patenter som forberedelse til samarbeid eller søksmål
 • overdragelse av eierskap
 • lisensiering
 • koordinering av patentportefølje i flere jurisdiksjoner

 

Varemerke – sikrer investeringene i merkevarer

Opprinnelig var et varemerke nettopp det – et merke til å sette på en vare. Hensikten med merket var å markere varens kommersielle opprinnelse. Denne garantifunksjonen er fortsatt et varemerkes hovedfunksjon, men et varemerke kan i dag være mye mer enn et merke i snever forstand. Ethvert kjennetegn som kan gjengis grafisk, for eksempel ord, figurer, logo og slagord, samt en vares form, utstyr og emballasje, kan registreres som varemerke. Også lydmerker, fargemerker og luktmerker kan i utgangspunktet registreres.

Ved registrering av et varemerke oppnår man en geografisk begrenset enerett til å benytte merket i kommersiell sammenheng. Dette betyr at ingen andre kan benytte et identisk merke, eller et merke som det er fare å forveksle med, uten rettighetshavers samtykke. For å oppnå varemerkebeskyttelse må varemerket ha særpreg for de varer og tjenester det skal beskyttes for, i tillegg kan det ikke være fare for at varemerket kan forveksles med andre varemerker for samme eller lignende varer eller tjenester. Varemerkerett kan også oppnås ved innarbeidelse i markedet, men sterkest vern nyter et merke som både er registrert og innarbeidet.

 • kartlegging av eksisterende varemerkeregistreringer
 • vurdere om et navn på et produkt kan varemerkeregistreres
 • vurdere mulig inngrep i varemerkeregistrering
 • råd om strategisk bruk av varemerkeregistrering
 • registrering av varemerker både i Norge og internasjonalt
 • inngrepssaker og innsigelsessaker
 • overdragelse av eierskap
 • lisensiering
 • koordinering av en varemerkeportefølje i flere jurisdiksjoner

 

Design – unik design som fortjener vern

Design kan være et viktig konkurransefortrinn for et produkt. Selve utformingen og designet til et produkt kan være en avgjørende faktor for suksess, og beskyttelse av designet bør derfor vurderes.

Design kan beskyttes ved innlevering av en designregistrering. Med en designregistrering oppnås en enerett til et produkts utseende eller formgivning. I tillegg til at man kan beskytte hele produkter og ornamenter, kan man også beskytte en del eller flere deler av et produkt, en grafisk design eller et skjermbilde.

 • kartlegging av eksisterende designregistreringer
 • vurdere om et produkt kan beskyttes ved en designregistrering
 • vurdere om et produkt gjør inngrep i designregistreringer
 • råd om strategisk bruk av designregistreringer
 • registrering av design i Norge og internasjonalt
 • protester mot andres designregistrering
 • overdragelse av eierskap
 • lisensiering
 • koordinering av designportefølje i flere jurisdiksjoner

 

Enerett til plantesort

I Norge og en rekke andre land er det mulig å oppnå såkalt Planteforedlerrett, hvilket innebærer enerett til å produsere og selge formeringsvare (såkorn, frø, morplanter, settepotet og liknende) av en plantesort. På lik linje med andre IP-rettigheter kan rettigheten forvaltes gjennom salg og lisensiering.

Ordningen gir en beskyttelsestid opptil 20 eller 25 år avhengig av arten. Den sorten som ønskes beskyttet kan ikke være omsatt i landet med sortseiers samtykke før søknaden om beskyttelse innleveres.

Onsagers’ patentrådgivere kan veilede om mulighetene for beskyttelse og kan selvsagt bistå i selve søknadsprosessen.

Forretningshemmeligheter og know-how som konkurransefortrinn

I en kunnskapsbedrift kan det være kunnskapen og kulturen som er en av de viktigste immaterielle verdiene. Disse kan ikke nødvendigvis beskyttes gjennom tradisjonelle IP-rettigheter som patent, varemerke eller design. Både drifts- og forretningsrelatert informasjon kan være know-how, og uautorisert bruk av en slik informasjon av en tredjepart kan innebære en krenkelse av rettighetene. Know-how kan i utgangspunktet ikke beskyttes gjennom registrering, men et godt avtaleverk kan bidra til god beskyttelse.

Les mer om siste aktuelle rundt forretningshemmeligheter.

Har du spørsmål, eller ønsker du bistand til å etablere IP-rettigheter?

Kontakt oss: