IP-ledelse innebærer å ivareta bedriftens forhold til egne immaterielle ressurser, IP-rettigheter og verdier, så vel som å holde bedriften orientert om de eksterne IP-faktorene som kan påvirke bedriftens handlingsrom.

Ambisjonsnivået for IP-ledelse vil naturligvis være ulikt for ulike bedrifter. For bedrifter som ønsker å kapitalisere på immaterielle ressurser, som kunnskap, erfaring, bedriftskultur og markedsstatus, styres gjerne IP-ledelsen av indre faktorer. I tillegg vil det være nødvendig å holde øye med eksterne faktorer som konkurrenters IP-rettigheter for å planlegge bedriftens egenutvikling, og for å sikre at bedriften ikke krenker andres rettigheter. Innen enkelte virksomheter og bransjer kan det i hovedsak være bedriftens omgivelser, som for eksempel konkurrenters IP-rettigheter, som er styrende for bedriftens IP-ledelse.

Det viktigste utgangspunktet for IP-ledelse er utvilsomt bedriftens IP-strategi, hvor de ansattes kompetanse og kreativitet målrettet skal bidra til immaterielle verdier som er på linje med bedriftens overordnede verdiskapning og mål.

Onsagers leverer en rekke tjenester innen IP-ledelse, i tillegg til rådgivning om strukturering av IP-ledelse og praktisk veiledning i daglig IP-ledelse. Med utgangspunkt i erfarne IP-ledere kan vi hjelpe deg å finne det rette ambisjonsnivået for IP-ledelse i din bedrift.

I tilfeller hvor IP-ledelse innebærer å holde et overblikk over den immaterielle verdiskapningen i bedriften, er det viktig at IP-ledelse knyttes sammen med øvrig ledelse i bedriften, slik at man får en helhetlig tilnærming til den immaterielle verdiskapningen.

Som et eksempel på IP-ledelse kan man se på en bedrift som fremstiller produkter i en bransje som er tydelig preget av IP-rettigheter, som patenter, varemerker og designregistreringer, uten selv å ha nevneverdig immateriell verdiskapning og egne IP-rettigheter. IP-ledelse vil i så fall fortløpende fokusere på å sikre at bedriften har tilstrekkelig handlingsrom i sin forretningsdrift og dermed ikke krenker andres rettigheter. Dette kan ansees som en defensiv form for IP-strategi, men ikke desto mindre et svært viktig bidrag for å redusere bedriftens risikoeksponering. I andre tilfeller er IP-ledelsen mer offensiv og er knyttet vel så mye til bedriftens egen immaterielle verdiskapning hvor IP-ledelse skal sikre at de immaterielle ressursene bidrar til IP-rettigheter og verdier som støtter oppunder bedriftens virksomhetsstrategi og mål.

I tillegg skal IP-ledelse selvsagt sørge for at den immaterielle verdiskapningen i bedriften skjer på en kostnadseffektiv måte. Det samme gjelder for overvåkningen og oppfølgingen av bedriftens eksterne IP-faktorer som kan påvirke bedriftens muligheter.

IP-ledelse inneholder således et betydelig ansvar for forvaltning, utvikling og utnyttelse av de immaterielle ressursene og deres bidrag i den immaterielle verdiskapningsprosessen internt.

Forvaltning av IP-rettigheter og verdier

Et viktig element i IP-ledelse er forvaltning av bedriftens IP-rettigheter, som patenter, varemerker og designregistreringer. Med økende fokus på etablering av IP-rettigheter kommer også et økende behov for å følge opp porteføljen av IP-rettigheter. Det kan være en ressurskrevende jobb for mange bedrifter å følge opp rettigheter i mange land, og for en mindre eller middels stor portefølje av IP-rettigheter, er det lite kostnadseffektivt for de fleste bedrifter å ha egne systemer til å forvalte IP-rettighetene.

For å sikre kostnadseffektiv og sikker porteføljeoppfølging tilbyr Onsagers flere tjenester innen forvaltning av IP-rettigheter. Dette innebærer blant annet hel eller delvis outsourcing, løpende oppfølging av IP-porteføljen og håndtering av vedlikehold som fornyelser og årsavgifter.

Videre er det en sentral del av forvaltningen å holde oversikt over immaterielle verdier som samarbeidsavtaler vedrørende immaterielle forhold, lisensavtaler, know-how og beslutninger om hemmelighold.

I tillegg til rådgivning og tjenester, tilbyr Onsagers også webbaserte verktøy, som Onsagers Web Office og Onsagers’ IP-App, begge gir rask og tilgjengelig oversikt over bedriftens IP-rettigheter.

Oversikt over de vanligste porteføljerelaterte tjenestene Onsagers tilbyr:

   • dokumentasjon om strategisk grunnlag for etablering av IP-rettighet
   • ajourføring av saksdata, som bibliografiske opplysninger, frister, status og så videre
   • dokumentarkiv
   • rapporter, beslutningsunderlag, statusoversikt og budsjett
   • betaling av årsavgifter og fornyelser
   • porteføljeutvikling og strategisk analyse
   • oppdatering av informasjon om eierskap, lisensavtaler og forretningsdata

 

Overvåkning av konkurrenter og marked

Uavhengig av om din bedrift utvikler egne IP-rettigheter og verdier, er det viktig i all forretningsutvikling å holde oversikt over de eksterne faktorene, som ofte er konkurrenters rettigheter. Det samlede bildet av rettigheter tilhørende konkurrenter og samarbeidspartnere, leverandører og andre gir en oversikt over bedriftens handlingsrom og risiko for å krenke andres rettigheter.

Våre rådgivere og informasjonsspesialister benytter anerkjente databaseleverandører og har lang erfaring med å søke etter relevante rettigheter innen ulike bransjer. Ved hjelp av ulike analyseverktøy kan vi bearbeide store mengder data for å gi et best mulig bilde av bedriftens utfordringer og muligheter.

Patent Landscaping

Innenfor patenter kan det være vanskelig å finne ut hvilke trender, begrensninger og muligheter som finnes innen et teknisk område. Med Patent Landscaping utfører vi en analyse av rettighetslandskapet blant selskaper eller teknologiske temaer. Patent Landscaping er et illustrativt og kraftfullt verktøy for å se egen virksomhet og egne planer i relasjon til de eksterne IP-forholdene, og kan være særlig nyttig i en tidlig fase av teknologiutvikling.

Eksempel på et Patent Landscaping-kart innen «tannbørsteteknologi»-kategorien:

F15-Patentkart

Figuren illustrerer en gruppe patentpublikasjoner relatert til tannbørster fra 1980 – 2010, hvor hver publikasjon er representert ved et punkt, og hvor høydekurvene angir tettheten av punkter. Vi kan se at man får oversikt over teknologibasiser i en bransje og hos konkurrentene. Vi ser i figuren at det er tre høye topper hvor tettheten av patenter er størst, disse er relatert til tidsmåling (spesielt for barn), elektrisk børstedrift og overføring av væske til børstehodet. Vi kan se at Braun AG (røde prikker) har fokus på elektrisk børstedrift, mens Lion Corp (grønne prikker) har fokus på teknologi relatert til hår/filamenter og hvordan disse festes på børstene.

Søk etter patenter og varemerker

Via spesialiserte databaser kan vi undersøke etablerte varemerker, varemerkesøknader, patenter og patentsøknader fra dine konkurrenter, samarbeidspartnere eller andre. Ofte kan vi avdekke dine konkurrenters kommende produkter og tjenester allerede før de går ut i markedet.

Informasjonen kan være både nyttig og styrende for bedrifters utvikling av egne produkter og tjenester, og styrker muligheten for å unngå krenkelser av andres rettigheter på et tidlig tidspunkt.

Overvåkning av rettigheter og søknader

Dersom undersøkelser avdekker interessante rettigheter, eller søknader om rettigheter, kan de settes under regelmessig overvåkning. Viktige søknader om IP-rettigheter, som potensielt vil være begrensende for bedriftens utvikling, kan følges opp for å gi et oppdatert bilde av bedriftens eksterne IP-faktorer.

 

Analyser og beslutningsstøtte

I en rekke situasjoner vil det være nødvendig å analysere enkelte rettigheter eller en portefølje av rettigheter i dybden for å gi et detaljert bilde om beslutningsstøtte i forretningsutvikling. Ved oppkjøp, investering, forskning, produktutvikling og en rekke andre situasjoner kan det være avgjørende å kjenne egne og andres rettigheter i dybden.

Våre team er bredt sammensatt på tvers av patentfaglig og juridisk ekspertise, og gir deg innsikt som styrker grunnlaget for gode beslutninger.

IP due diligence

De immaterielle verdiene i selskapet er avgjørende faktorer når et selskap skal vokse, skaffe kapital og skape økonomisk vekst. I enkelte tilfeller er opp mot 80% av en bedrifts verdier immaterielle. Det er derfor vesentlig at disse verdiene og IP-rettighetene kartlegges og analyseres i forkant av mulige strategiske disposisjoner, eksempelvis oppkjøp, investering eller fusjon.

Freedom-to-Operate-analyse (FTO)

For å få et mer realistisk bilde av risikoen for å krenke andres rettigheter er mange tjent med å gjøre en handlingsromsanalyse eller «Freedom to Operate»-analyse (FTO).

Skreddersydde vurderinger og analyser

Vi utfører også større, skreddersydde analyser. Disse brukes gjerne før man starter nye prosjekter, før investeringer, før patentering og så videre. Typiske eksempler er analyser som:

   • vurdering av mulighet for å etablere patent, varemerke eller design
   • vurdering av rettigheters gyldighet
   • vurdering av potensielt inngrep i en rettighet eller søknad om rettighet

 

Utfordre tredjeparts rettigheter

I utgangspunktet er alle etablerte rettigheter mulig å utfordre, selv uten egne rettigheter i hånden. Ofte utfordrer man andres rettigheter for å skaffe seg spillerom for egne produkter. En immateriell rettighet i form av patent, varemerke eller designbeskyttelse kan være basert på sviktende grunnlag, eller kan ha mistet sin opprinnelige beskyttelse av ulike årsaker.

Det er mulig å utfordre andres rettigheter uten å ha ervervet noen selv. Man har flere alternativer avhengig av sakens art. Det mest alminnelige er gjerne en protest mot etablering av en rettighet eller en innsigelse mot en rettighet man mener er tildelt på sviktende grunnlag.

IP i salg og markedsføring

Det foregår krenkelser av immaterielle rettigheter i markedsføring daglig, både bevisst og ubevisst. Det kan i mange tilfeller være en fin linje mellom hva som oppfattes som utnyttelse av andres immaterielle rettigheter og bare «smart» markedsføring. Onsagers kan bistå i å vurdere hvorvidt egen eller andres kommunikasjon er krenkende, og eventuelt følge opp de tilfeller der det blir oppdaget krenkelse.

Når varemerke blir allemannseie – degenerering

Et varemerke som går over til å bli en alminnelig og generisk betegnelse vil miste sin individualiserende evne, noe som medfører at rettighetshaver mister sin enerett til å benytte seg av merket. Dette omtales som degenerering. Særlig varemerker som har en sterk posisjon i markedet, og som brukes for varer uten en naturlig eller en enkel generisk betegnelse, står i faresonen for å bli degenerert.

Som rettighetshaver er det viktig å være oppmerksom på farene ved degenerering, og iverksette tiltak for å hindre at varemerket blir en alminnelig betegnelse. Våre rådgivere har utstrakt erfaring med disse problemstillingene.

Les mer om degenering og om «google» står i fare for å bli degenerert.

Utnyttelse av ditt varemerke i markedsføring

Våre advokater har lang erfaring i å bistå i saker om varemerkeinngrep, produktetterligning, import av piratkopierte produkter og import av falske varer.

Vi bistår klienter overfor Patentstyret, Domeneklagenemda, Klagenemda for industrielle rettigheter, Næringslivets Konkurranseutvalg og overfor domstolene.

Les mer – blir du etterlignet?

 

Kunnskapsheving og utvikling av IP-kultur.

Dersom bedriften skal lykkes med IP-strategi bør det bygges en IP-kultur. IP-strategien bør bli en del av den daglige forretningsmessige driften. Det dreier seg om både forvaltning, videreutvikling og utnyttelse av bedrifters immaterielle verdier. Det er også viktig at man har et bevisst forhold til FoU og innovasjon i bedriften, og til hvordan ideer forvaltes. IP-lekkasje er vanlig, og mange har ikke et bevisst forhold til verdiene som ofte er bedriftens viktigste; nemlig de immaterielle.

Kunnskapsheving i bedrifter gis som kurs tilpasset deltagernes funksjoner og tilpasset den enkeltes behov. Kursene kan holdes for mindre eller større grupper, eller som korte foredrag for lunsj- eller frokostseminar. For bedrifter med egen opplæring i IPR kan vi stille med forelesere i utvalgte temaer, og om ønskelig tar vi utgangspunkt i bedriftens egen situasjon.

Typiske tema er:

   • IP i et forretningsmessig og strategisk perspektiv
   • IP i produktutvikling
   • Patent- / Varemerke- / Designrettigheter
   • Immaterielle verdier i virksomheter
   • IPR-foredrag på konferanser

Onsagers holder løpende foredrag på fagkonferanser, bransjesamlinger og i andre fora, og holder også gjerne foredrag for den enkelte bedrift.

 

Oversikt over de vanligste tjenestene vi tilbyr innen IP-ledelse

Våre bransjeteam jobber tett med sine klienter og presenterer tjenestene de mener er hensiktsmessige for en vellykket IP-strategi. Målet er et langsiktig, godt partnerskap hvor Onsagers hjelper bedriften med å forvalte ideene best mulig, slik at det skapes verdier.

   • Rådgivning om IP-strategi og policy
   • Analyser, gjennomgang og justering av IPR-porteføljer
   • Budsjettering og rapportering av porteføljer
   • Bruk av verktøy og metoder for IPR-ledelse
   • Avtaler vedrørende immaterielle rettigheter og verdier
   • Forberedelse for eventuell håndhevelse
   • Kunnskapsheving og kurs i IPR-ledelse
   • Søke-, overvåknings- og analyseverktøy

 

Kontakt oss: