Kjemisk industri er en konkurranseutsatt næring som det er viktig å sikre sine rettigheter. På Nordisk Kemikermøde i Velje vil de nyeste endringene i patentregelverket stå på agenda.

11. april 2018

Den kjemiske industrien i Norge er en veletablert bransje preget av moden teknologi. Dagens innovasjon innen kjemisk industri er primært rettet mot 3 retninger, produksjonseffektivisering, forbedring av det miljømessige fotavtrykket både i bruk og produksjon, samt industri 4.0 som nå gjør sitt inntog også i kjemisk industri.

I fremtiden vil informasjon om tilgang til store datamengder (big data) om kjemiske produkter og deres livssyklus påvirke konkurransefortrinn og gi økt mulighet for produktoptimering. Slike konkurransefortrinn bør vernes om.

Industri 4.0 vil gi store forbedringer i produktivitet og økte verdi for næringslivet. Skal merverdien og de nye IP utfordringene fanges opp er det viktig å tilpasse eksisterende forretningsmodeller og å tenke IP på et tidlig tidspunkt.

Store volum produseres av norsk kjemisk industri til et globalt marked, og det er sterk internasjonal konkurranse på pris og kvalitet. Man må samtidig også forholde seg til stadig strengere regulering av hensyn til miljøet samt ta del i industri 4.0. og de mulighetene det bringer inn i konkurranse bildet.

For å sikre et konkurransefortrinn til kjemisk industri, jobbes det målrettet med innovasjon, med en proff tilnærming til immaterielle rettigheter.

Se hvordan Norsk Titanium er god i gang med å utnytte muligheten industri 4.0 byr på her

Strategisk tilnærming til rettigheter i kjemisk industri og farmasøytisk industri

Skal man lykkes på det internasjonale markedet, må man ha en IP-strategi som er i samsvar med bedriftens langsiktige forretningsstrategi. For å sikre et globalt handlingsrom for norske kjemibedrifter, er sikring av egne rettigheter samt kjennskap til konkurrenters eneretter og innovasjonsaktivitet viktig.

Onsagers bransjeteam for kjemisk industri ser spesielt fram til å høre mer om patentstrategi fra ett industri perspektiv siden dette er en viktig industri i Norge med selskaper som Yara, Elkem og Jotun for å neven noen.

En god IP-strategi som sørger for at man definerer hvor, når og hvilke rettigheter som skal beskyttes, samt hvordan dette gjøres, øker sannsynligheten for at bedriftens mål oppnås i det globale markedet.

En slik strategisk tilnærming sikrer også effektiv målrettet bruk av økonomiske ressurser for å etablere rettigheter der markedet tilsier det. Innovasjon koblet med IP-strategi har til hensikt å skape og opprettholde handlingsrom og konkurransefortrinn.

Les om hva industri 4.0 kan bety for støperier og ferdigvare industrien her

Nordisk samarbeid rundt kjemiske patenter

De nordiske landene har tidligere samarbeidet om utarbeidelse av lovverket for utstedelse og håndheving av patenter. For å sikre kvaliteten på patenter samt inngreps- og gyldighetsanalyser, har det vært stor nytte for patentkonsulenter å følge med i lovanvendelsen i de nordiske land.

Selv om Den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) har bidradd til en felles europeisk harmonisering, er ikke alle sider av regelverket og lovanvendelsen harmonisert, og en avgjørelse fra myndigheter og domstoler i et annet nordisk land vil kunne påvirke en tilsvarende sak i Norge.

Patentering av kjemiske og farmasøytiske oppfinnelser er et eget fagfelt med egne retningslinjer for utforming av patentsøknader. Kjemiske oppfinnelser omfatter både nye kjemiske forbindelser, nye sammensetninger, nye fremstillingsprosesser, nye renseprosesser og nye anvendelser.

Les mer om patentkvalitet og internasjonalt samarbeid om patentkvalitet her og Onsagers perspektiv på kvalitet her

Nordisk suksessformel for patentmiljøet innen kjemi

Patentkonsulenter med kjemi som spesialfelt i Norge er begrenset, derfor er utveksling av erfaringer med kollegaer i de andre nordiske land et viktig bidrag til en bredere erfaringsbase. Det er også blitt mer og mer vanlig å utnytte fagfolk og patenteksperter fra hele Norden i rettsaker i de nordiske land, da det gir tilgang til en større gruppe av faglig kvalifiserte personer. Krav til habilitet gjør det ofte nødvendig med et stort utvalg.

Årets nordiske kjemikermøte har mange interessante temaer om praksis i de nordiske landene med hensyn til midlertidig forføyning, SPC og EPO avgjørelser og prosedyrer som er spesielt relevante for kjemiområdet.  

Les mer forlenget levetid for patenter med SPC-PED vedtak og hva det betyr i praksis her

En nordisk tradisjon om erfaringsutveksling og nettverksbygging

Nordisk kjemikermøte / Nordisk Kemistmöte har lang tradisjon for å samle patentkonsulenter fra Sverige, Danmark, Island, Norge og Finland til faglig oppdatering, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Her er de spesielle reglene og retningslinjene som gjelder for kjemiske og bioteknologiske oppfinnelser i høysetet.

Onsagers deltar på Nordisk Kemistmöte i Velje 11-13 April 2018.