Cryogenetics har utviklet og søkt patent på en nyskapende emballasje for nedfrysning av biologisk materiale. Den store fordelen ved den revolusjonerende teknologien, er at man kan fryse ned mye større mengder biologisk materiale, som sæd, i hver forpakning, sammenliknet med de tradisjonelle stråene som vanligvis benyttes. I tillegg gir Cryogenetics’ teknologi høyere befruktningsrater sammenliknet med bruk av fersk melke (fiskesæd). Nedfrossen melke gir muligheter for bevaring av utrydningstruet villaks, avlsprogrammer innen akvakultur samt verdensomspennende utveksling av sykdomsfritt genetisk materiale. Cryogenetics har nå, med sine patenter i hånden, åpnet kontorer i Chile og Canada.

Cryogentics har utviklet seg til å bli en verdensledende aktør innen reproduksjon av fisk. Ved det nye laboratoriet i Boston i USA, er det nå mulig å få kryokonservert melke fra zebrafisk, noe som er et svært viktig verktøy for den farmasøytiske og bioteknologiske industri som benytter zebrafisk som modellorganisme i sin forskning.

Cryogenetics arbeider også med utvikling av kryokonservering av fiskeembryo, og har kommet langt i utvikling av en kommersialiserbar prosess.

Gjennom oppdagelsen av konkurrenters IP-rettigheter ble Cryogenetics tidlig oppmerksomme på viktigheten av å beskytte egen teknologi med patent og skaffe seg det nødvendige handlingsrommet.

Cryogenetics valgte Onsagers som samarbeidspartner for å styrke sin stilling overfor konkurrenter. Onsagers har på denne bakgrunnen hjulpet dem med utarbeidelse av patentsøknader samt design- og varemerkebeskyttelse i store deler av verden.

Onsagers har hjulpet dem med konflikthåndtering i forhold til konkurrenters rettigheter, og gjennom innsigelse fått opphevet et meddelt patent. Dette ga dem et nødvendig handlingsrom for utnyttelse og videreutvikling av sin teknologi.

Onsagers bidrar med strategisk rådgivning i forhold til hvordan Cryogenetics best oppnår beskyttelse for sin teknologi. Onsagers har også bistått Cryogenetics med juridisk rådgivning samt tilrettelegging av dokumentasjon og presentasjon av Cryogenetics patent-, varemerke- og designbeskyttelse, for eksempel i forkant av kontakt med samarbeidspartnere og investorer.